Facebook Instagram Youtube

GYIKMilyen határidőkre kell odafigyelnem az általános felvételi eljárás során? 01.

 • Jelentkezési időszak kezdete: 2016. december 22.
 • Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
 • A jelentkezés hitelesítésének határideje: 2017. február 20.
 • Alap és Mesterszakos felvételi vizsgával kapcsolatos információk kihirdetése honlapon: 2017. március 31.
 • Felvételi vizsgák ideje: 2017. május-július.
 • Végső hiánypótlási és sorrend-módosítási határidő: 2017. július 12.
 • Ponthatárok kihirdetése: 2017. július 26.
 • Fellebbezés határideje: a besorolási döntéssel kapcsolatban: közlésétől számított 15 napon belül

Miben különbözik az e-felvételi a papír alapú jelentkezéstől? 02.

Az E-felvételivel beadott jelentkezés teljesen egyenértékű a papír alapú jelentkezéssel.
Viszont az elektronikusan jelentkezőknek mindenféleképpen hitelesíteniük kell jelentkezésüket.
Erre 2 lehetőség van: megtehetik az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével, vagy az E-felvételiről letölthető és kinyomtatható hitelesítő adatlap elküldésével.

Mi a legkésőbbi határidő a felvételi lap feladására az általános felvételi eljárásban? 03.

2017. február 15.

Mi az, amit feltétlenül meg kell jelölnöm a jelentkezési lapon? 04.

A jelentkezési lapon mindenképpen meg kell jelölni, hogy:

 • a jelentkező Az Egyetem melyik szakjára, milyen képzési formá(k)ra, valamint, hogy államilag támogatott és/vagy költségtérítéses finanszírozási formára kéri felvételét;
 • milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.

Hol szerezhetek felvételi jelentkezési lapot? 05.

A jelentkezési lap beszerezhető a felvételi eljárások időszakában az Educatio Nonprofit Kft. által üzemeltetett ügyfélszolgálaton (1122 Budapest, Maros utca 19–21.), illetve az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.).

Hány helyre lehet beadni a jelentkezést? 06.

Az általános felvételi eljárásban egy jelentkező legfeljebb öt helyre adhat be jelentkezést. Ugyanazon intézmény ugyanazon szakának állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formája (ha a képzési szint és a munkarend is megegyezik) továbbra is egy jelentkezési helynek számít, függetlenül attól, hogy két külön sorban kell szerepelniük a jelentkezéskor.

Pótfelvételi eljárásban egy helyre jelentkezhetnek azok, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen helyre sem adták be jelentkezésüket, vagy sehova nem vették fel.

Mi az a hallgatói szerződés? Mit kell tudni róla? 07.

A nemzeti felsőoktatási törvény és végrehajtási kormányrendeletének előírásai szerint a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel feltétele, hogy a képzésre besorolt hallgató a beiratkozás során a beiratkozási lapon írásban nyilatkozzon a nemzeti felsőoktatási törvény által meghatározott sajátos feltételek vállalásáról.

A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató főbb kötelezettségei:

 1. az általa folytatott, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott adott képzésén a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tanulmányi idő alatt, de legfeljebb a képzési és kimeneteli követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet, és
 2. az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani, vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),
 3. átalányként megfizetni az adott képzésre tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az 1. pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
 4. visszafizetni az adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt - összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem tart fenn a 2. pont szerint hazai munkaviszonyt.


Amennyiben a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésében finanszírozási formát vált, és önköltséges formában folytatja a tanulmányait az adott képzésen, a 2-4. pontokban meghatározott kötelezettségek csak a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott időszakra vonatkozóan terhelik.

A 2. pont szerinti hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, illetve az az időszak is, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult.

A hitéleti képzésben részt vevő magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatót a 2. és 4. pontban meghatározott kötelezettségek nem terhelik, továbbá esetükben a 3. pontban foglaltak a hitéleti képzés sajátos követelményeinek figyelembe vételével érvényesíthetőek.

A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy a 2. pontban meghatározott kötelezettséget a származási országában is teljesítheti.

A hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.

Amennyiben a hallgató párhuzamos képzésben folytatja tanulmányait, vagy egymást követően több oklevelet szerez magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésekben, úgy kötelezettségeinek teljesítését az első oklevél megszerzésének időpontjától, és az összesen felhasznált támogatási időt alapul véve, képzésenként kell számítani.

A magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató kötelezettségei megszűnnek az egyes kötelezettségek teljesítése, vagy a kötelezettségek alóli mentesülés esetén.

 
Forrás: www.felvi.hu

Jelentkezhetek abban az esetben, ha már leállamvizsgáztam, de nyelvvizsga hiányában még nem kaptam meg a diplomámat? 08.

Sajnos ebben az esetben a vonatkozó jogszabályok (NFTV. 40.§ (5) ) értelmében nem adhat be jelentkezést, mivel a jelentkezés feltétele a meglévő diploma, oklevél.

Nftv. 40. § (5) Szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik.

Külföldi oklevél esetén mi a teendőm:

Külföldön szerzett oklevél esetén a hivatalos fordítást (tanúsítvánnyal és pecséttel ellátott dokumentum) is szükséges csatolni és a beiratkozásra magával hozni.

Diákhitelből lehet fizetni a költségtérítés díját? 09.

Igen, van lehetőség a díjat diákhitelből fedezni. A felvételi eljárási díjat abban az esetben is be kell fizetni, ha a képzést diákhitelből szeretné fedezni. Ebben az esetben a hitel összegénél a felvételi eljárási díjjal csökkentett összeget kell figyelembe venni az első félév esetében.

Diákhitelről bővebben az alábbi linken olvashat: https://etr1.metropolitan.hu/ETR/Dokumentumtar/ListMappaTartalom?doktar_id=2769041

 

Diákhitellel kapcsolatos további kérdéseire a hallgatói Információs Központ munkatársai tudnak válaszolni:

Hallgatói Információs Központ:
Tel: (06 1) 273 2467

Tanulhatok-e idegen nyelvet az egyetemen? 10.

Igen, az alábbiakban tájékoztatjuk a METU által kínált nyelvi kurzusokról:

ÁLTALÁNOS NYELVI ÓRÁK
Az egyetemen hallgatói fakultatív keretben három féléven át hallgathatnak általános nyelvi órákat 12 nyelven (angol, arab, francia, görög, japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol, svéd). Az Erasmus program résztvevőinek illetve a külföldi hallgatóknak szól a magyar mint idegen nyelv című tárgy, míg jelnyelv kurzusunkat elsősorban kommunikáció és közszolgálati szakos hallgatóinknak kínáljuk.

Nyelvi alapozó I., II. és III.
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók képessé váljanak idegen nyelven szakmai tantárgyak hallgatására és az önálló információszerzésre (idegen nyelvű újságok, média és Internet), továbbá későbbi munkahelyükön idegen nyelven is képesek legyenek ellátni munkaköri feladataikat. A tárgy elvégzésével a hallgatók középhaladó (B1-B2) szintű nyelvtudást szereznek. Az alapozó tárgyak mindig a csoport szintjének megfelelő szintről indulnak. A megfelelő szintű csoportok kialakítása érdekében a nyelvi alapozó I. kurzusok felvétele előtt szükséges a CooSpace-en elérhető online szintfelmérő kitöltése. Szintén a szintfelméréskor (a tesztet kitöltés nélkül beadva) kell jelezni, ha valaki teljesen kezdőként szeretné az adott nyelvet tanulni. Az orosz, japán, portugál, arab, görög, svéd és kínai nyelvek esetében csak kezdő csoportot indítunk. Ebben az esetben nincs szükség szintfelmérő kitöltésére. A kínai órákhoz az angol nyelv legalább A2-es szintű ismerete előnyt jelent, mivel az esetek többségében kínai anyanyelvi oktató tartja az órákat.

NYELVVIZSGÁRA ELŐKÉSZÍTŐ KURZUSOK
 
Általános nyelvvizsgára előkészítő kurzus (elsősorban kommunikáció és művészeti szakos hallgatóknak): Középfokú nyelvvizsga előkészítő I. és II. A tantárgy oktatásának célja: Két féléves gyakorlati előkészítő tárgy az általános nyelvvizsgákra. Azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiknek középfokú komplex általános nyelvvizsgára van szükségük a diploma megszerzéséhez, illetve akik a nyelvi alapozó első három félévét már teljesítették, és szeretnék továbbfejleszteni nyelvtudásukat. (előfeltétel: szintfelmérő)

 • Szakmai nyelvvizsgára előkészítő kurzusok:
EuroPro szaknyelv I. és II. (angol)
A tantárgy oktatásának célja: Két féléves gyakorlati előkészítő tárgy az Euro Pro Business English angol nyelvű szakmai középfokú komplex üzleti nyelvvizsgára, amely államilag elismert nyelvvizsga, azaz ezzel teljesíthető az oklevél megszerzéséhez szükséges feltétel. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek általános középfokú nyelvvizsgával angol nyelvből, de üzleti vagy gazdasági típusú nyelvvizsgára van szükségük az oklevélhez. (előfeltétel: középfokú komplex típusú angol nyelvvizsga)

Idegenforgalmi nyelvvizsga előkészítő (több nyelven a hallgatók létszámának függvényében)
A tantárgy oktatásának célja: a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók felkészítése az idegenforgalmi szakmai nyelvvizsgára. (Nappali tagozatos hallgatóknak a negyedik félévben kötelező idegenforgalmi szaknyelvet követően, levelező tagozatos hallgatóknak két féléven át, fakultatív keretben).

KITEX I. és II. kereskedelmi nyelvvizsga előkészítő kurzus (angol, német)
A tantárgy oktatásának célja: két féléves gyakorlati előkészítő tárgy angol vagy német nyelven a KITEX kereskedelmi szaknyelvi vizsgára. Az államilag elismert nyelvvizsgára előkészítő kurzust azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik a kereskedelemben kívánnak elhelyezkedni, illetve akiknek a szakos kimeneti követelményei gazdasági/üzleti típusú nyelvvizsgát írnak elő. A tárgy felvételéhez szintfelmérő szükséges.


TOEIC I. és II. (közép vagy felső)
A tantárgy oktatásának célja: Két féléves gyakorlati előkészítő tárgy a TOEIC nemzetközi üzleti kommunikációs nyelvvizsgára. A kurzusokat közép és felső szinten indítjuk két féléven át. Mivel nemzetközileg elfogadott vizsga és a legtöbb multinacionális cég ezzel méri az álláskeresők nyelvi készségeit, érdemes letenni a TOEIC vizsga listening & reading modulját, amely a speaking & writing modullal együtt 2012 júliusa óta honosítható az elért pontszám függvényében általános középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgára. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik multinacionális cégnél vagy külföldön szeretnénk elhelyezkedni, illetve akik már rendelkeznek angol nyelvvizsgával, és szeretnék szinten tartani tudásukat. (Előfeltétel: TOEIC közép: középhaladó nyelvtudás, TOEIC felső: középfokú komplex angol nyelvvizsga.)

NYELVVIZSGÁK
Az egyetemen lehetőséget biztosít a KITEX idegenforgalmi és kereskedelmi szakmai nyelvvizsgák és a TOEIC nemzetközi üzleti kommunikációs nyelvvizsga házon belül történő megszerzésére. A nyelvvizsgákat óra nélküli kurzusként a tantárgyfelvételkor kell felvenni azon félév elején, amikor a hallgató a nyelvvizsgát le szeretné tenni. Sikeres nyelvvizsga esetén a kimeneti követelmények teljesítése mellett még fakultatív krediteket is lehet szerezni. A nyelvvizsga megszerzésére vonatkozó szabályokról részletesen a KTVSZ tájékoztat.

SZAKMAI NYELVI ISMERETET KÖZVETÍTŐ TÁRGYAK
E tárgyak célja a szakmai ismeretkörök idegen nyelven történő elsajátítása, a munkaképes nyelvhasználat megteremtése. A tárgyak listáját lásd a mintatantervben, illetve az egyes szakoknál.

Bővebben: http://www.metropolitan.hu/hallgatoinknak/1263/nyelvi-orak.html

Személyesen hol és mikor tudok érdeklődni? 11.

A Felvételi Információs Iroda hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00 óráig várja az érdeklődőket.
Címünk: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.; Főépület 115-ös iroda.

Mennyi lesz idén a ponthatár? 12.

Ezt nem lehet előre megmondani, kizárólag a hivatalos ponthatár húzás napján derül ki. A korábbi évek ponthatárai és egyéb statisztikái letölthetőek a Felvi honlapjáról.

További kérdéseim esetén hová fordulhatok? 13.

Felvételi Iroda
1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Főépület 115-ös iroda

Telefon: 06 1 273 2419

Levelező tagozaton, mely napokon van az oktatás? 14.

Általában hetenként szombati (illetve turizmus-menedzsment mesterszak esetén pénteki) napokon.

Miért kaphatok többletpontot mesterszakra jelentkezés esetén? 15.

Többletpontok

 

Maximum 10 többletpont szerezhető az alábbi jogcímeken:

 

Kommunikáció és médiatudomány mesterszakon:

 • max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért,
 • 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 4 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért
 • 6 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 2 pont adható a társadalomtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 5 pont adható a társadalomtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért,
 • max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont),
 • 5 pont adható a kommunikáció, média területén eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat esetén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével (nem számítatható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő),
 • 10 pont adható a kommunikáció, média területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével.


Turizmus-menedzsment mesterszakon:

 • max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért,
 • 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 8 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 2 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 5 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért,
 • max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont),
 • 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével,
 • 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével.


Vezetés és szervezés mesterszakon:

 • max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért,
 • 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 4 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért,
 • 6 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért,
 • 2 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 5 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 • 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért,
 • max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt, s szak tudományos és/vagy gyakorlati tartalmával összefüggésben álló szakmai cikkért, publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont),
 • 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat esetén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével (nem számíttatható be az alapvégzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő),
 • 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével.
VIGYÁZAT! Ide nem számítható bele a végzettség megszerzéséhez szükséges (pl. Gazdálkodás és menedzsment BA, stb.) kötelező szakmai gyakorlati idő, csak és kizárólag a végzettség megszerzése utáni, ill. a levelező tagozatosok esetében a végzettség megszerzése alatti, munkaszerződéssel igazolható gyakorlat, így: 
 • a minimum 6 - 12 hónapos gyakorlat esetén:    5 pont,
 • 12 hónapot meghaladó gyakorlat esetén:        10 pont.

 

 

Belsőépítész környezettervező mesterszakon:

 • max. 5 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • 3 pont adható a művészetképzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért.

 

Filmoperatőr művész mesterszakon:
 • max. 1 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • országos és nemzetközi szakmai verseny: 6 pont,
 • OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencia 1-3. hely: 6 pont,
 • szakmai publikáció: 1 pont.

 

Mozgóképművész mesterszakon:

 • max. 1 pont adható előnyben részesítés alapján,
 •  6 pont adható a művészetképzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért,
 •  6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt, vagy készített szakmai publikációért,
 •  6 pont adható országos szakmai versenyen elért 1-3. helyezésért.

 

Tervezőgrafika mesterszakon:

 • max. 5 pont adható előnyben részesítés alapján,
 • 3 pont adható a művészetképzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencián elért 1-3. helyezésért.


Csatolandó dokumentumok többletpontok igazolására

 • betöltött munkakör igazolása,
 • fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
 • nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
 • OTDK/TDK igazolás,
 • szakmai  publikációs tevékenység igazolása.
 • szakmai gyakorlat igazolása

Hogyan segíti az Egyetem a levelező tagozatos hallgatókat? 16.

A levelező munkarendű képzésben a tanórákra tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapokon kerül sor. Az oktatás és konzultáció szombati napokon, a vizsgák lehetőség szerint péntek délutáni és szombati időpontokban vannak, továbbá a vizsgaterhelés csökkentésére negyedéves vizsgalehetőséget biztosítunk.
Elektronikus rendszerből letölthető előadás anyagok, segédanyagok, a rendszeren keresztül leadható feladatok, dolgozatok is segítik levelezős hallgatóinkat és tanulmányi szolgáltatásaink a szombati konzultációs napokon is igénybe vehetőek: tanulmányi ügyintézés, könyvtár, jegyzetbolt, fénymásoló, számítógép használat, konzultációs lehetőség a levelező tagozat vezetőjével.

Költségtérítéses képzés esetén van lehetőségem részletfizetésre? 17.

A költségtérítés befizetésének teljesítése a hallgató választása szerinti két részletben is történhet.
Ebben az esetben a részletfizetés első részlete – amely a költségtérítés összegének legalább a fele – a beiratkozáskor/bejelentkezéskor, a második részlete a nappali tagozatos hallgatók vizsgajelentkezési időszakának első napjáig esedékes. (Ennek pontos dátumáról Az Egyetem időben értesíti a hallgatókat.)

Milyen mesterszakok indulnak a Metropolitanen? 18.

Szakjainkat az alábbi linken tekintheti meg.

Pontszámítás a gyakorlatban 19.

A felvételiző turizmus-menedzsment mesterképzésre jelentkezett. Ezen a szakon maximálisan 100 pont szerezhető: ebből 30 pont a diploma minősítésének 6x-osa, 60 pont szerezhető a felvételi vizsgán, és 10 pont szerezhető többletpontokból. 

Például: A felvételiző alapképzésen szerzett diplomájának minősítése: 4-es érdemjegy, ezt megszorozzuk 6-tal: 24 pont.
Felvételi vizsgán elért pontszáma: 42 pont.
A jelentkező rendelkezik felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsgával rendelkezik: 10 pont.

A jelentkezőnek összesen 76 pontja van az elérhető 100 pontból.

Hogyan tudok államilag finanszírozott képzésre bekerülni? 20.

Idén a tavalyihoz hasonlóan a legnagyobb eséllyel akkor tud valaki bekerülni államilag finanszírozott helye a METUra, ha az intézményt és szakot első helyen jelöli meg.

Hova küldjem a felvételi jelentkezési lapot? 21.

A pótfelvételi eljárás során az alábbi címre kell küldeni a jelentkezési lapot:
Oktatási Hivatal 1443 Budapest Pf. 220