Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ügyfelek Tájékoztatója | Budapesti Metropolitan Egyetem

Ügyfelek Tájékoztatója

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 146. § szerint: az E-ügyintézési tv. 105. § (5) bekezdés b) pontja alapján az E-ügyintézési tv. Harmadik Része szerinti együttműködésre kijelölt, közfeladatot ellátó szerv a Budapesti Metropolitan Egyetem (továbbiakban: METU), mint felsőoktatási intézmény.


  1. Az elektronikus együttműködés során a METU-nak tekintettel kell lennie az ügyfelek azon jogára, hogy az E-ügyintézési törvény 54. §-a szerint a személyes adatot szolgáltató együttműködő szerv adattovábbítási nyilvántartást a továbbított személyes adatok tekintetében olyan módon vezeti, hogy abból az ügyfél elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

  2. Az érintett jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől tájékoztatást kérni és kapni.

  3. Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. A METU székhelye és postacíme: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.Telefonon keresztül  nincs lehetőség bármely jog érvényesítésére.

  4. Az érintett tisztában van azzal, hogy az általa megadott adatok helyességéért neki kell felelősséget vállalnia. Az érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha METU bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet.

  5. Amennyiben a METU-nak kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

  6. Az E-ügyintézési törvény alapján ügyfél: az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy alkalmazottja.