Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility A Budapesti Metropolitan Egyetem Tulajdonosa pályázatot hirdet rektori megbízás betöltésére | Budapesti Metropolitan Egyetem

A BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM TULAJDONOSA pályázatot hirdet rektori megbízás betöltésére

For English version click here

A BUDAPESTI METROPOLITAN EGYETEM BEMUTATÁSA


A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) Magyarország  legnagyobb magánegyeteme alkalmazott tudományok  egyetemként működik. Közel 7.000 hallgatója közül 1.000  külföldi, akik a kommunikáció, üzlet, turizmus és alkalmazott  művészetek, kreatív ipar területén vesznek részt az oktatásban.  A METU 22 alapképzéssel, 18 mesterképzéssel, 7 felsőoktatási szakképzéssel, 18 szakirányú továbbképzéssel rendelkezik,  számos alap- és mesterszakot hirdet angol nyelven nemzetközi  hallgatók számára.  

A METU kiemelt figyelmet fordít a munkaerőpiaci igényekhez  igazodó gyakorlati képzésre, a hallgatók egyéni tanulási útjainak személyre szabott támogatására, illetve a társas kompetenciáik fejlesztésére; ezekhez a célokhoz kapcsolódóan kifejlesztette a myBrand oktatásmódszertani programját. 

A METU a hallgatóra ügyfélként, az oktatásban partnerként tekint.A METU JÖVŐKÉPE

hogy erőteljes nemzetközi bővüléssel térségünk vezető piaci egyetemévé váljon, mind a hazai, mind  a nemzetközi területeken egyaránt fejlesztve a tudományos, az oktatási és a kutatási potenciálját,  továbbá kapcsolatait a gazdaság – különös tekintettel a kreatív ipar – meghatározó szereplőivel. Kapcsolódóan az egyetemi közösség és a mindennapos működési gyakorlat nemzetköziesítése, valamint a METU tevékenységének beágyazása az európai uniós felsőoktatási partnerségi programokba  egyaránt kiemelt fontosságú és rövidtávon megvalósítandó célok.


A METU MISSZIÓJA

hogy a tudáshoz, oktatáshoz, kultúrához való hozzáférést a különböző előzetes ismerettel, kompetenciával rendelkezők széles köre számára biztosítsa, így a társadalmi hatása a lehet.


AZ ALKOTÓEGYETEM KONCEPCIÓ

Az intézmény hitvallását az alkotóegyetem koncepció határozza meg, mely az alkotáson keresztüli tanulásra helyezi a hangsúlyt, az egyetem működését pedig a külvilág felé nyitottan értelmezi, beágyazva azt a gazdasági, társadalmi, innovációs és kulturális ökoszisztémába.A REKTORI MEGBÍZÁS RÉSZLETEI 


IDŐTARTAMA

 • a rektori megbízás 2023. október 1-től legfeljebb 60 hónapra szól;  
 • a rektori megbízás időtartamáról a pályázat kiírója dönt.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE

 • munkaviszony keretében (a Munka törvénykönyve alapján), teljes munkaidőben, vezető állású munkavállalóként.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE

 • az Egyetem székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.,  
 • a Rektori Kabinet helyszíne: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 4., Infopark C épület.

BÉREZÉS

 • megegyezés szerint.

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR

 • a rektor felett a munkáltatói jogkört a tulajdonos Igazgatósága gyakorolja.

A REKTORI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ FELADATOK


Az Egyetem akadémiai területeinek irányításával összefüggő feladatok ellátása, úgymint: 

 • az egyetem stratégiai célkitűzései elérésének, az alkotóegyetem koncepció  megvalósításának koordinálása; 
 • az Egyetem oktatási, kutatási és tudományos tevékenységének koordinálása és fejlesztése; 
 • a rektori területhez tartozó szervezeti egységek irányítása; 
 • az Egyetem képzési portfoliójának felügyelete és fejlesztése; 
 • az Egyetem hazai és nemzetközi szakmai, oktatási, kutatási, akadémiai kapcsolatainak  ápolása, bővítése; 
 • más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel való  szakmai együttműködés; 
 • az egyetem képzési programjának a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása;
 • az intézmény akadémiai képviselete külső fórumokon, nemzetközi kapcsolatokban; 
 • az egyetem myBRAND oktatásmódszertani programja megvalósításának és fejlesztésének biztosítása; 
 • együttműködés az egyetem fenntartójával, valamint a tulajdonos Igazgatóságával,  különösen a hosszútávú stratégia megalkotásában, a stratégiai célok megvalósításában, az Igazgatósági határozatok végrehajtásában; 
 • rektorhelyettesek, dékánok feletti munkáltatói jogok gyakorlása. A delegált munkáltatói  jogok gyakorlásának felügyelete a karok, a tudásközpontok és az egyéb akadémiai  zervezeti egységek tekintetében,  
 • az Egyetem képviselete a Magyar Rektori Konferencián, részvétel annak munkájában és aktív hozzájárulás az ott történő információcseréhez; 
 • a Kulturális és Innovációs Minisztériummal (KIM) való együttműködés az ágazatirányítói  szabályozások kidolgozásában, azok végrehajtásában és egyéb a KIM felől érkező feladatok és adatszolgáltatások koordinációjában; 
 • együttműködés a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal a szakindítási és fenntartási akkreditációs eljárásokban, valamint az egyetemi tanári pályázatok folyamatainak menedzselésében; 
 • az intézmény működési engedélyének módosításával, képzések indításával, képzések  alapításával kapcsolatos feladatok ellátása; 
 • a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott feladatok ellátása; 
 • a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolattartás az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói önkormányzattal;


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 • mesterfokozat vagy azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség és szakképzettség; 
 • tudományos fokozat; 
 • a rektori megbízáshoz egyetemi tanári / főiskolai tanári/ egyetemi docensi / tudományos  tanácsadói vagy kutatóprofesszori munkakörben történő alkalmazási feltételeknek való  megfelelés szükséges; 
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és legalább 5 éves vezetői gyakorlat; 
 • legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga és tárgyalási szintű angol nyelvtudás; 
 • büntetlen előélet, továbbá ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás  hatálya alatt.


A MUNKAKÖR BETÖLTŐJÉTŐL ELVÁRT KOMPETENCIÁK

 • üzleti szemléletű gondolkodásmód; 
 • kutatás-fejlesztésben való jártasság; 
 • innovációmenedzsmentben szerzett tapasztalat; 
 • felelősségteljes, önálló munkavégzés; 
 • érett vezetői szemlélet; 
 • képesség a feladatok delegálására és a munkatársak motiválására; 
 • kiváló kommunikációs, kimagasló tárgyalási-, és kapcsolatteremtő készség; 
 • kiemelkedő együttműködési és felek közötti együttműködést teremtő képesség; 
 • kiváló szervező- és problémamegoldó képesség, magasszíntű folyamatfejlesztési képesség; 
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság; 
 • eredményes, lojális szakmai életút; 
 • határozott, lendületes fellépés; 
 • digitális jártasság; 
 • interdiszciplináris szemlélet; 
 • tárgyalóképes angol és magyar nyelvtudás; 
 • utazási hajlandóság


A MEGBÍZÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT

 • vállalati, cégvezetői vagy magasabb vezetői pozícióban szerzett tapasztalat; 
 • nemzetközi tapasztalat; 
 • oktatási tapasztalat; 
 • akkreditációban, szakfejlesztésben szerzett tapasztalat; 
 • hallgatói tehetséggondozás területén szerzett jártasság; 
 • minőségbiztosítás területén szerzett tapasztalat; 
 • szakmai szervezetekben tagság
A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI ÉS MELLÉKLETEI

 • részletes szakmai önéletrajz aláírással és dátummal ellátva, amelyben bemutatja: 
  • tudományos fokozatának megjelölését,  
  • hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételének rövid felsorolását, 
  • szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, illetve eddigi vezetői  tevékenységének, szakmai eredményeinek felsorolását; 
 • szakmai motivációs levél (legfeljebb 10 oldal terjedelemben), amelyben a pályázó bemutatja a Budapesti Metropolitan Egyetem vezetésével, valamint a hosszútávú  startégiával és innovációval kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit, öt (5) esztendőnyi kinevezést feltételezően, aképpen, hogy a feladatok végrehajtásának előrehaladását, a megvalósíthatóságot egy (1), illetve három (3) évnél  „mérföldkövekkel” felosztja; 
 • publikációs munkák jegyzéke, 
 • végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatai; 
 • nyelvvizsgabizonyítvány(ok) közjegyző által hitelesített másolata(i); 
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, 3. féllel történő közléséhez. (Az adatkezelési tájékoztató és a hozzájáruló nyilatkozat elérhető és letölthető az Egyetem honlapján: https://www.metropolitan.hu/adatkezeles-adatvedelem) 
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
 • minden olyan információt és iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart


A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, HATÁRIDŐ

 • A pályázatot és mellékleteit e-mailben, PDF formátumban, elektronikusan, az elnok@metropolitan.hu e-mail címre, 2023. május 31. napjáig kell benyújtani.


A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

 • a beérkezett pályázatokat formai szempontból az Egyetem Elnöki kabinete megvizsgálja, megállapítva az érvényességet és az érvénytelenséget, majd a pályázatok összességét (mind az érvényes mind az érvénytelen pályázatok) továbbítja az elnök-vezérigazgató részére; aki mind az érvényes mind az érvénytelen pályázatokat eljuttatja a pályázat kiírójához, az érvényes pályázatokat rangsorolva
 • a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó rektorjelöltek személyes meghallgatására várhatóan: 2023. június 12. és június 30. között kerül sor; 
 • a rektori megbízásra vonatkozó javaslatról a tulajdonos Igazgatósága dönt; 
 • a rektori megbízásra vonatkozó javaslat előterjesztésre kerül a felsőoktatásért felelős miniszter részére; 
 • a rektort a miniszter javaslata alapján a köztársasági elnök bízza meg


A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 • A pályázati kiírással kapcsolatban kérdés esetén információt az elnok@metropolitan.hu címen kérhet.


Pályázat letöltése PDF-ként