Pályázható ösztöndíjak

A METU hallgatói által pályázható ösztöndíjak

Metropolitan tanulmányi ösztöndíj

 1. Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki felsőoktatási szakképzési, alapképzési, mesterképzési szakon önköltséges képzésben vesz részt és hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti. 
 2. Tanulmányi félévenként – (első félév kivételével, tehát 2.3.4.5.6.7. féléves hallgatóknak) és beiratkozási évfolyamonként – (I. évfolyamos, de második féléves, II. évfolyamos, III. évfolyamos)
  a) munkarendenként (nappali és levelező),
  b) karonként (HFTGK és KMK),
  c) képzési nyelvenként 1-1 hallgató részesülhet a Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban. 
 3. A Metropolitan tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató szakán az adott félévben hatályos önköltséggel. 
 4. A Metropolitan tanulmányi ösztöndíjat tanulmányi eredmény alapján a 2. pontban írt megosztás szerinti a legmagasabb korrigált kreditindexet, de legalább 4,5 súlyozott tanulmányi átlagot elért hallgató nyeri el. Az ösztöndíj odaítélése automatikus. 
 5. Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt. 

MNB Kiválósági Ösztöndíj

Akik pályázhatnak: a Budapesti Metropolitan Egyetemen a következő alapképzési szakain: 

 • gazdálkodási és menedzsment
 • nemzetközi gazdálkodás
 • pénzügy és számvitel 
 • vagy vezetés és szervezés mesterképzési szakon

nappali munkarenden, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanulnak.
A támogatni kívánt alap- vagy mesterképzési szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek, akik a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítették.
Ezen kívül az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeztek. 

Az ösztöndíj 15 főnek jár alapképzésen és 1 főnek mesterképzésen.

Részletes leírás letölthető itt.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján folyósított ösztöndíj. A hallgató abban az esetben pályázhat az ösztöndíjra, ha az állandó lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat az adott évben az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott. Az ösztöndíjra pályázhat minden nappali munkarendű hallgató (államilag támogatott, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgató is). Az ösztöndíjra való jogosultságot minden esetben az illetékes önkormányzat határozza meg. 

Az ösztöndíj összege az önkormányzati valamint az intézményi részből tevődik össze. Az önkormányzat által megítélt összeget az intézmény gyakorlatilag megduplázza, az intézményi rész azonban nem haladhatja meg az adott évre a felsőoktatásért felelős miniszter által közzétett összeget. 

Közéleti-, tudományos és szakmai, sport ösztöndíj

A közéleti, tudományos és szakmai és a sport ösztöndíjat a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, nappali munkarendű hallgató pályázhat (államilag támogatott, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgató is). A pályázó csak abban az esetben jogosult a fenti ösztöndíjakra, ha az előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et és a képzési idejét maximum két félévvel lépte túl. A fenti ösztöndíjak havi összege nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori mértékét.

A közéleti ösztöndíj pályázatok értékelése 16+4 pontos rendszerben történik, a TJTB által meghatározott módon és ponthatárok szerint. A pályázó értékelésekor 4 kategória kerül pontozásra (adminisztratív fegyelem, aktivitás, pozíción belüli tevékenység és pozíción kívüli tevékenység). Az egyes közéleti tevékenységekhez külön kategóriaösszeg kerül meghatározásra a TJTB által. A hallgató a pályázatára kapott pontszám alapján pozíciójának kategóriaösszegének 100, 85 illetve 70%-ára lehet jogosult. 

A tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatok értékelése (a TJTB által) előre meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a tanulmányi versenyeredmények, TDK dolgozatok, kutatásban való részvétel, pályamunkák készítése, kiállításon való részvétel, saját kiállítás szervezése, stb. 

A sport ösztöndíj pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a sportversenyeken való részvétel, illetve elért eredmények (regionális, területi, országos versenyek, Európa Bajnokság, Világbajnokság, Olimpia), egyesületi tagság és válogatottság. 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjat az nappali tagozatos, alapképzéses és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató igényelhet, akinek a képzési programjában a szakmai gyakorlat szerepel, a Neptunban már minden kötelező tárgyát és a szakmai gyakorlatot is felvette. A pályázat elnyerésének további feltételeit az általános rektorhelyettes által közzétett pályázati kiírás tartalmazza. A szakmai gyakorlati ösztöndíj összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíjban félévente 1 hallgató részesülhet. 

Köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra pályázhat minden olyan alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki legalább két félévre bejelentkezett, legalább 55 kreditet megszerzett, az előző két aktív félévében legalább 4,5- ös korrigált kreditindexet ért el és kimagasló tudományos illetve egyéb szakmai munkát végzett. 

A köztársasági ösztöndíj pályázatát a hallgató elektronikus úton tudja benyújtani, a pályázatok értékelése pedig a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A pályázat elbírálása során a tanulmányi átlagon túl figyelembe vehetőek a tanulmányi versenyeredmények, tudományos kutatások, TDK dolgozatok, sporteredmények valamint a hallgató közéleti tevékenysége (rádió, újság, HÖK). 

A köztársasági ösztöndíjat a hallgató 1 tanév (10 hónap) időtartamra nyerheti el. Amennyiben a hallgató köztársasági ösztöndíjban részesül, nem pályázhat sport-, tudományos és szakmai valamint közéleti ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

Hallgatói munkadíj

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak joga van az Egyetemen ún. hallgatói munkadíj alapjául szolgáló, munkavégzésnek minősülő tevékenységet, általános demonstrátori (oktatási, kutatási, könyvtári) és egyéb munkát végezni. A hallgató vállalhat közreműködést az Egyetem egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában is. 

toggle vége

Teljes idejű, állami ösztöndíjas hallgatók által pályázható ösztöndíjak 

A tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj a hallgatók tanulmányi eredményeit elismerő és ösztönző, havi pénzbeli juttatás. Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden nappali tagozatos államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgatók maximum 50%-a részesülhet olyan módon, hogy az ösztöndíj legkisebb mértéke nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 5%-a. 

A tanulmányi ösztöndíjat nem kell pályázni, automatikusan utalásra kerül az arra jogosult hallgatóknak. Az ösztöndíj mértékének megállapítása az előző félévi korrigált kreditindex alapján történik. Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített. Az jogosultsági határ az adott képzési terület vagy szakmacsoport - a jogosultsági feltételeknek megfelelő – hallgatóinak korrigált kreditindexeinek számtani átlaga, de legalább 3,75. 

Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj rászorultság alapján, a hallgató szociális körülményeinek figyelembe vételével kerül megállapításra. Minden nappali munkarendű, államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató pályázhat. A benyújtott pályázatok elbírálása a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A pályázó abban az esetben jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra, ha pontszáma eléri vagy meghaladja az adott félévben a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő összeghez tartozó pontszámot. Amennyiben a hallgató az 51/2007-es kormányrendelet alapján 10 vagy 20%-os kategóriába tartozik (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, fogyatékos, árva, félárva, nagycsaládos, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, stb.), rendszeres szociális ösztöndíjának havi összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 10, illetve 20%-a. Amennyiben a hallgató a kapott pontszáma alapján egyébként ennél magasabb összegre jogosult, a magasabb összeg kerül neki kiutalásra. 

Alaptámogatás

Alaptámogatásra az első alkalommal bejelentkező, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas hallgató jogosult, abban az esetben, ha jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra, és az alaptámogatást igényli. Alaptámogatást csak azok a hallgatók kaphatnak, akik az 51/2007-es kormányrendelet alapján 10 vagy 20%-os kategóriába tartoznak (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, fogyatékos, árva, félárva, nagycsaládos, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, stb.). Amennyiben a hallgató jogosult alaptámogatásra, azt az első félév során 5 egyenlő részletben, a rendszeres szociális ösztöndíjjal együtt kapja meg. Az alaptámogatás összege alapképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 50%-a, mesterképzésre beiratkozó hallgató esetében pedig a hallgatói normatíva 75%-a. 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlása esetén (haláleset, munkanélküliség, stb.) igényelhető támogatás. Minden nappali munkarendű államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató igényelheti, egy félévben maximum egyszer. A támogatás odaítéléséről a Térítési - Juttatási és Tanulmányi Bizottság dönt, a hallgató teljes szociális helyzetének figyelembe vételével.