metu-s ösztöndíjak

Inspirál, ösztönöz és közösséget formál! 


A METU-n fontos, hogy ösztönözzük hallgatóinkat a lehetőségek kihasználására. Ugyanilyen fontos, hogy megadjuk a támogatást céljaik elérésére.

METU tanulmányi ösztöndíj

METU tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzési szakon önköltséges képzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és
 • a képzési idejét nem lépte túl.

A METU tanulmányi ösztöndíjat az előző lezárt aktív félév tanulmányi eredménye alapján, a legmagasabb korrigált kreditindexet, de legalább 4,50-es súlyozott tanulmányi átlagot elérő hallgatók nyerhetik el.
Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt.

METU tanulmányi ösztöndíjban beiratkozási évfolyamonként (I., II., III., IV. évfolyam), munkarendenként (nappali és levelező), karonként (ÜKT és ART), illetve képzési nyelvenként félévente 1-1 fő (összesen maximum 21 fő) részesülhet.

A METU tanulmányi ösztöndíjat tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején) lehet elnyerni.

A METU tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató adott félévben hatályos önköltségével.

A folyósítás a teljes féléves tandíj befizetését követően, egyösszegben történik.

Pályázni nem szükséges, odaítélése automatikus, de a kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Metropolitan Kreatív Program

Legyél Te a közös nevező! Ösztönözzük azokat a hallgatóinkat, akik fontos szerepet játszanak a METU közösségi életében. A kreatív program keretében olyan egyetemi hallgatói projekteket támogatunk, amelyek a METU közösségi életét, közösségi tudatának erősítését, társadalmi felelősségvállalását támogatják.

www.metropolitan.hu/kreativ-program

Metropolitan StartUp Program

Támogatjuk a kreatív ötleteket! Értékteremtő projektek és üzletileg életképes programok megvalósítását segítjük anyagi támogatással. A maximális keret 1 millió forint projektenként.

www.metropolitan.hu/metropolitan-startup-program

Intézményi (közéleti-, tudományos és szakmai, sport) ösztöndíjak

Közéleti / tudományos és szakmai / sport ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a képzési idejét legfeljebb két félévvel lépte túl,
 • az adott képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az előző lezárt aktív félévben
  • legalább 2,50-es súlyozott tanulmányi átlagot ért el, illetve
  • az Egyetem valamely öntevékeny köréhez tartozva hozzájárult a közösségi élet fejlesztéséhez / a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végzett / az Egyetem képzési ideje alatt versenyszerű sporttevékenységet folytatott és kiemelkedő helyezést ért el.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Nem pályázhat közéleti, tudományos és szakmai, illetve sport ösztöndíjra az a hallgató, aki az adott tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 3. számú mellékletében található.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjat az nappali tagozatos, alapképzéses és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató igényelhet, akinek a képzési programjában a szakmai gyakorlat szerepel, a Neptunban már minden kötelező tárgyát és a szakmai gyakorlatot is felvette. A pályázat elnyerésének további feltételeit az általános rektorhelyettes által közzétett pályázati kiírás tartalmazza. A szakmai gyakorlati ösztöndíj összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíjban félévente 1 hallgató részesülhet. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Korábban: Köztársasági ösztöndíj)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, illetve
 • az előző két lezárt aktív félévben
  • legalább 4,50-es korrigált kreditindexet ért el, és
  • kimagasló tudományos vagy egyéb szakmai munkát végzett.

A pályázatot tanévente egyszer (a tavaszi félév végén), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Amennyiben a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül, úgy nem pályázhat az intézményi (közéleti / tudományos és szakmai / sport) ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 3. számú mellékletében található.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!


Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
 • a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves gyakorlaton vesz részt, és
 • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint
 • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 30 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre nyerhető el, és havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!