Méltányossági kérelem GYIK

Mit jelent a méltányosság gyakorlása?

A dékán/rektor egyedi esetekben, a hallgató különösen indokolt kérelmére az intézményi szabályozástól eltérő, azonban jogszabállyal nem ütköző döntést hozhat.


Hányszor adhatok be méltányossági kérelmet?

A képzés során a hallgató háromszor élhet dékáni kérelemmel ezt követően pedig egyszer rektori kérelemmel. Az „elhasznált” dékáni méltányossági kérelem után kell rektori méltányosságit beadni.


Hol adhatok be méltányossági kérelmet?

A Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Dékáni/Rektori méltányossági kérvény formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmet.


Mennyibe kerül a méltányossági kérelem?

A dékáni méltányossági kérelem díja 16.000,- Ft, a rektori méltányossági kérelem díja 50.000,- Ft.

A kérelem díja a kérvény lezárását követően, utólag kerül kivetésre. 

Amennyiben a hallgató olyan témában nyújt be méltányossági kérelmet, ami nem méltányossági jogkörbe tartozik, akkora 16.000 Ft eljárási díj, elutasítás esetén is fizetendő.

A kérelem díján felül megfizetendő továbbá a méltányossági kérelemben kivetett összeg, pl.: utólagos tárgyfelvétel, utólagos aktiválás, utólagos záróvizsga jelentkezés, stb. különeljárási díjak összege is.


Meddig szükséges befizetnem a méltányossági kérelem díját?

A kérvény lezárását követően, 8 naptári napot kap a hallgató a méltányossági kérelemben kivetett összeg befizetésére, melynek esedékességét a Neptun/Pénzügyek menüponton belül ellenőrizheti.


Mire nem lehet beadni a méltányossági kérelmet?

Nincs helye méltányosságnak:

a) hallgatói jogviszony megszűnését eredményező határozatokkal szemben, 

b) hallgatót terhelő fizetési kötelezettség mérlegelését érintően, 

c) tanulmányi követelmények teljesítésére vonatkozó értékelések ellen, kivéve, amikor a hallgató – jogállásától függően – a szakmai gyakorlatot vagy a kritériumkövetelményt neki fel nem róható ok miatt nem teljesítette, és lehetőséget kér annak pótlására; 

d) képzési és kimeneti követelményekben/képesítési követelményekben foglalt kötelezettségek alóli felmentésre. 


Kérhetek-e egy méltányosságiban egyszerre több dolgot is (pl.: aktiválást, tárgyfelvétel)?

Igen, egymással összefüggő témában lehet több kérése is a hallgatónak, pl. az utólagos aktiválással egy időben kérheti az utólagos tárgyfelvételt is, vagy utólagos felmentést nyelvi tárgyból nyelvvizsga alapján és utólagos záróvizsga jelentkezést, de vannak esetek, amikor külön kérelmet szükséges benyújtani.


Mennyi idő alatt lesz döntés a kérelmemről?

A rektor/dékán a kérelemről a benyújtástól számított 21 napon belül határozatban dönt.


A méltányossági kérelem döntése ellen van-e lehetőség fellebbezni?

Igen, a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a hallgató tudomására jutásától számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet, a Hallgatói Követelményrendszer 525-541. pontjaiban foglaltak alapján, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnak címezve a Hallgatói Információs Központban benyújtott, ezt a célt szolgáló formanyomtatványon.