Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Művészeti instruktor MA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Művészeti instruktor MA Mesterképzéseink

Ez neked szól...

 • szeretnél szerepet vállalni abban, hogy a művészet élvezete ne pusztán egyéni, de közösségi élménnyé váljon
 • fontosnak érzed, hogy a művészet befogadása, élvezete ne csak kevesek kiváltsága legyen
 • szeretnél kulturális és művészeti rendezvényeket tervezni, szervezni, összefogni, irányítani és lebonyolítani 
 • toleráns, kompromisszum kész vagy, és szeretsz csapatban dolgozni
 • szeretsz új nézőpontokat megismerni és a világot kritikusan szemlélni.
A szakról röviden

A képzés célja nemcsak az, hogy megismerd az alkotók világát, s annak működési feltételeit, de az is, hogy megtanulj hidat teremteni a művészek, az intézmények és nézők között. A művészeti instruktor legfontosabb feladata ugyanis az, hogy képes legyen felmérni azt, milyen módon vonhatja be a kreatív, kifejező alkotómunkát egy-egy közösség létrehozásához, megerősítéséhez.

A művészeti instruktor mesterképzési szakon tehát olyan szakembereket képzünk, akik olyan – hazai és nemzetközi kontextusban egyaránt kamatoztatható – elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, melyek egyrészt megkönnyíti a művészet értő befogadását, másrészt eme képesség közvetítésének segítségével formálja az adott közösség ízlését, szélesíti tudását. Egy végzett művészeti instruktor tehát – a képzés során választott specializációjának megfelelően – átlátja, megtervezi, megszervezi, összefogja, irányítja és lebonyolítja a kulturális élet színterein zajló eseményeket, legyen szó képzőművészetről, előadó-művészetről vagy éppen múzeumi gyűjteményből rendezett tárlatról. Legfontosabb feladata tehát a tanulmányai és munkája során felhalmozott tudás társadalmi közvetítése, hasznossá tétele.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) kapcsolatban áll hazánk számos kulturális intézményével: múzeumokkal, kiállítóhelyekkel, galériákkal, színházakkal, fesztiválokkal (Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Kassák Múzeum, Radnóti Színház, Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kht., Iparművészeti Múzeum). Eme kapcsolatok révén hallgatóink már képzésük során aktívan részt vehetnek művészeti események szervezésében. A tanulmányokhoz kapcsolódó projektek továbbá segítenek abban is, hogy a bevett módszerek mellett a hallgató a legmodernebb művészetközvetítő technikákkal, eljárásokkal is megismerkedjen. Az egyetem oktatói ugyanakkor kiscsoportos és egyéni konzultációval segítik a hallgatók kritikai gondolkodásának fejlesztését, s gyakorlati tapasztalataik rendszerezését. 

Mit tanulhatsz nálunk?

Naprakész tudás

 • A művészetközvetítés formáihoz kapcsolódó kulturális és művészeti ismeretek
 • A kulturális intézményrendszer felépítése és jellegzetességei
 • Az egyes művészeti ágak és műfajok értelmezéséhez szükséges interdiszciplináris, azaz több tudomány nézőpontját magában foglaló tudás
 • A választott specializáció szakterületén elmélyült ismeretek
 • Közvetítés az egyes művészeti ágak szereplői között, interdiszciplináris projektek kezdeményezése, továbbá az erre vonatkozó etikai normák és szerzői jogi szabályozások szakszerű alkalmazása. 


Legfontosabb készségek


 • Kiváló kommunikációs érzék, magabiztos esztétikai ítélőerő, körültekintő etikai és szerzői jogi ismeretek
 • Legalább egy idegen nyelven folyékony szóbeli és írásbeli kommunikáció
 • A művészetközvetítés feladatköreiről szóló egyetemi stúdiumokon megszerzett ismeretek gyakorlatba való átültetése 
 • A kritikai gondolkodás alkalmazása a művészetközvetítésben
 • Elkötelezettség a munkához kapcsolódó alkotás vagy előadás iránt
 • Kreativitás a társadalmi közvetítésben
 • Odaadó érdeklődés a kortárs és történeti művészeti irányzatok és műfajok iránt
 • A természeti környezet tiszteletben tartása

A képzés 4 félév alatt végezhető el. 

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzésben felveendő tanórák száma: 1290 óra

Amennyiben van szakmai gyakorlat, úgy annak időtartama és jellege: 80 óra intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés.


Tanterve: 


Művészettudományok (elméleti és gyakorlati ismeretek, a művészetközvetítéshez)

 • Művészi kifejezés és medialitás
 • Téralkotási gyakorlat 
 • Mozgóképalkotási gyakorlat 
 • Közösségi művészeti gyakorlat
 • Kreatív írás 

 A komplex művészetközvetítés elmélete és gyakorlata

 • Kreatív gondolkodás 
 • Művészetpszichológia 
 • Művészetpedagógia
 • A mindennapi élet esztétikája

Társadalomtudományok és kommunikációs ismeretek ismeretkör

 • Kortárs művészetelmélet  
 • A kultúra szociológiája
 • Művészet és társadalom
 • Vizuális kultúra  
 • Társadalmi színjátékok
 • Közösség és közönség: a művészeti kommunikáció gyakorlata

Integrált művészeti projekt gyakorlat ismeretkör

 • Integrált társművészeti gyakorlat  


Gazdasági/jogi ismeretek ismeretkör

 • Kultúra és gazdaság 
 • Gazdasági és jogi ismeretek 

Vizuális művészetek specializáció 

 • Képalkotási gyakorlat 
 • Tárgyalkotási gyakorlat 
 • Művészeti instruktori gyakorlat  
 • Kulturális terek  
 • 21. századi művészet 

Diplomamunka 


A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

Az egyetem gyakorlatorientált képzése révén a hallgatók számtalan művészeti és kulturális közvetítéssel kapcsolatos munkakörben elhelyezkedhetnek. Galériák, kiállítóhelyek, múzeumok, fesztiválok, koncerttermek ugyanis szívesen alkalmaznak olyan naprakész tudással bíró kreatív szakembert, aki komoly elméleti és gyakorlati jártassággal bír a művészeti élet társadalmi közvetítésében. 

 • művészettudományok: esztétika, művészetfilozófia
 • kortárs művészetelméletek
 • társadalomtudományok: a kultúra szociológiája
 • a művészetközvetítés mint gyakorlat
 • kommunikációs ismeretek
 • integrált művészeti projekt
 • gazdasági, jogi ismeretek
 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a művészetközvetítés és a művészet alapképzési szak. 
 2. Az adott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető: a társadalomtudomány és a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai. 
 3. Az adott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.


Idegen-nyelvi követelmény 

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Ők is nálunk tanítanak