Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Master of Business Administration (MBA) | Budapesti Metropolitan Egyetem

Master of Business Administration (MBA) Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha a siker érdekében az üzleti élet minden területén rugalmasan alkalmazható tudást, vezetői kompetenciákat és szemléletmódot szeretnél szerezni. Ha az a terved, hogy gyorsabban juss előre a karrieredben és jobb fizetést kapj. Ha a világ legkedveltebb üzleti képzésében szeretnél rész venni. Illetve, ha egy tehetséges és változatos közösségnek szeretnél részese lenni.

A szakról röviden

Mindennapi életünk szinte minden területe egy nagy verseny, ahol döntően attól függ a siker, hogy mennyire vagyunk képesek helytállni. Ehhez megfelelő tudásra, képességekre és szemléletmódra van szükség, melyet nálunk el fogsz tudni sajátítani. Képzésünk segít fejleszteni sokoldalúságodat. Mi megtanítjuk Neked, hogyan legyél sikeresebb, mint mások az üzleti szektorban!

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Képzésünk által a sikeres üzletemberré válás útjára léphetsz! A szak általános felépítése és tartalma teljesíti a nemzetközi szinten elfogadott MBA képzések előírásait. Gyakorlatorientált képzésünkön gyakorlati példákkal, esettanulmányok, valamint egyéni és csoportos projektfeladatok megoldásával segítjük az összefüggések megértését. Oktatóink hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, valamint nagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, illetve a gyakorlati élet meghatározó szereplői. Közösen új széleskörű tudást hozunk létre színvonalas eszközparkunk segítségével. Gondolkodjunk és alkossunk együtt!

 • Menedzsment
 • Pénzügy

Az egyes specializációk megfelelő létszám mellett indulnak el.

 • Menedzsment specializáció: A menedzsmentszemlélet kialakításán és a menedzsmentkészségek fejlesztésén van a fő hangsúly. Megismerheted a vállalat egyes funkcionális területeire jellemző folyamatokat és azok menedzselésének sajátosságait. Képes leszel átlátni és irányítani komplex szervezeti egységek és egész szervezetek munkáját.
  • Főbb tárgyak, ismeretkörök: Üzleti tervezés; Interkulturális menedzsment és marketing; Logisztika-ellátási lánc menedzsment, Fenntartható gazdálkodás; Üzlet- és versenypolitika; Start-up vállalkozások és innováció menedzsment

 • Pénzügy specializáció: Ha az üzleti világon belül a pénzügy területén szeretnél mélyebb ismereteket szerezni, ez a specializáció Neked való. Elsajátíthatod a vállalatok operatív és stratégiai működéséhez szükséges mikro- és makroszintű pénzügyi ismereteket.
  • Főbb tárgyak, ismeretkörök: Adózás; Vállalatfinanszírozás és pénzügyi stratégiák; Nemzetközi pénzügyi menedzsment; Makrogazdasági pénzügyek; Közösségi gazdaságtan; Származtatott termékek és reálopciók 
 • bármilyen tevékenységi körű (termelő, kereskedelmi, szolgáltató), méretű (KKV, nagyvállalat), működési területű (országos, multinacionális stb.), és tulajdonosi hátterű (magán, állami) vállalat menedzsereként
 • saját cég vezetőjeként
 • független gazdasági szakértőként
 • Controlling rendszerek: Elmélyíti a gyakorlatias, hatékony és eredményes vállalati gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen rendszerszemléletet, amelyet egy hatékony controlling rendszer képvisel. Korszerű elemzési módszerek alkalmazásával vállalati példák feldolgozása.

 • Emberi erőforrás menedzsment-rendszerek: Aktív oktatási módszerekkel dolgozzuk fel a stratégiai integrált emberi erőforrás gazdálkodás rendszermodelljét, az abban megjelenő humán folyamatok és funkciók rendszerét. Jellemzően a world café, brainstorming és egyéni prezentáció munkamódszerek kerülnek alkalmazásra.

 • Marketing- és kommunikációmenedzsment: Piaci információk értékelése, helyzetek és reagálási változatok kidolgozása, marketing eszközstratégiák alkalmazása, és komplex marketing tervezési folyamat elvégzése esettanulmányok alapján.

 • Modern vállalati pénzügyek: Hogyan lehet maximalizálni a vállalkozások értékét a pénzügyi kockázat elfogadható szinten tartása mellett: NPV, CAPM modell, értékpapírpiaci egyenes, portfolió elmélet, ICT és WACC számítások, pénzügyi tervezési döntések, tőkeszerkezeti elemzések alkalmazása.

 • Projektvezetés: A projekt-menedzsment teljes témakörére építve az egyéni feladatok mellett projekt-csapatot alkotva közös projektek kidolgozása és prezentálása (egyéni munka, csapatmunka).

 • Stratégiai menedzsment: A stratégiaalkotás, a nyomon követés és az értékelés lépéseinek, módszereinek használata. Csoportos projektmunka: egy cég érintettjeinek (stakeholdereinek) elemzése, egy üzletág ötelemű versenyelemzése Porter modellje alapján, értékláncelemzés, stratégiaalkotás egy induló kisvállalkozás számára, összefüggő stratégiai cél-rendszer kialakítása Norton-Kaplan stratégiai térkép módszerrel.

 • Szervezeti magatartás és vezetés: Milyen konfliktusok színesítik egy szervezet életét? Mi a szerepe az egyénnek és a csoportnak a szervezetben? Egyén, csoport, szervezet, szervezeti kultúra kialakulása, fenntartása, változtatása, cselekvés, stressz, magatartás, versengés, együttműködés, változások, motiváció. Csoportos szervezetelemzés esettanulmány feldolgozásával.

 • Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek: Elsősorban a logisztikai folyamatokat támogató és kiszolgáló informatikai rendszerek megértése (azonosítási, navigációs, elektronikus kereskedelmi, térinformatikai és integrált vállalatirányítási rendszerek). Logisztikai IT szoftverek megismerése videóanyagok segítségével.

 • Vezetői (üzleti) gazdaságtan: Célja a rövid- és hosszú távú üzleti döntések megalapozását szolgáló, korszerű vezetői elemzések elsajátítása.

 • Vezetői számvitel: A pénzügyi számvitelben megismert költségeket a tervezés, döntéshozatal, ellenőrzés, vezetési funkciókra vonatkoztatva tárgyalja. Végigköveti a vezetés szemszögéből az anyag és a munkabér költség könyvelésének, ellenőrzésének folyamatát, majd az általános költségek megosztását, elszámolásának technikáit. Esettanulmányokon keresztül történik a költségelszámolás módjának és rendszerének értékelése.

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vezető alapképzési szakok:

 • a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai,
 • továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser,
 • az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki,
 • az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus,
 • valamint az orvos-egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

b) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

Az a., b. pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területéről 10 kredit;
 • üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit.

A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 2 féléven belül a METU tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint van lehetőséged megszerezni.

A képzésre való jelentkezés feltétele alapszakos diplomával legalább 3, mesterszakos diplomával legalább 2 éves szakmai, vezetői gyakorlat.

A szakhoz tartozó kreditelismerési kérelmet ITT tudod letölteni.

"Az MBA szerepe az üzleti világban egy kicsit olyan, mint a golf: lehet valaki vezető üzletember anélkül, hogy valaha is a kezébe vett volna egy golfütőt, csak soha nem fogja megtudni, mitől sikeresebbek azok a versenytársai, akik tagjai valamelyik drága golfklubnak."
B. Simon Krisztián, Junior Prima-díjas újságíró

 • Gyakorlatorientált képzésünkön az elméleti alapozást követően gyakorlati példákon, esettanulmányok és projektfeladatok megoldásával segítjük az összefüggések megértését. A METU oktatói mellett elismert hazai és nemzetközi szakemberektől tanulhatsz.
 • A képzés során több üzleti szoftver működését is elsajátíthatod: Seneca, SAP, Shop Midi 2.0, Consumergoods Midi 5.1, Knowledge Management 2.1.
Ők is nálunk tanítanak