Egyetemi idegen szavak szótára


A, Á

aktív félév: Az a félév, amelyre érvényesen bejelentkeztél, aktiváltad magad és kurzusokat vettél fel a Hallgatói Követelményrendszernek megfelelően .

alapképzés: Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. Az alapképzésben szerzett szakképzettség a jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosít. Az alapképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben.

alaptárgy: Az egyes szakok mintatantervében szereplő olyan tantárgy, amely a szak szempontjából alapvető ismeretanyag, és amelynek eredménye az oklevél minősítésébe beszámít.

árva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

B

bejelentkezés: A bejelentkezés a tanulmányi rendszeren keresztül elektronikus formában tett nyilatkozatod arról, hogy az adott félévben folytatod a tanulmányaidat. A bejelentkezés időpontját az általános rektorhelyettes határozza meg.

beszámoló (évközi): A tananyaghoz kapcsolódó, az oktató által meghatározott feladat, ami lehet szóbeli és írásbeli önálló munka, amelyet a szorgalmi időszakban kell teljesíteni. A beszámoló formája lehet kiselőadás, prezentáció, házi dolgozat, fordítás stb., amely a gyakorlati jegy összértékébe beszámít.

C, CS

CooSpace: A tanórán kívüli tanulási tevékenységet támogató, a tanuláshoz szükséges információk megszerzését elősegítő elektronikus konzultációs színtér. Alkalmas az oktatók és hallgatók közötti általános kapcsolattartásra, elektronikus tananyagok, médiafájlok lejátszására, valamint az Egyetemen az általános együttműködést igénylő mindennapos folyamatok támogatására.

családfenntartó: Az a hallgató,
a) akinek legalább egy gyermeke van,
b) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján ápolási díjra jogosult.

D

diplomamunka: A diplomamunka a gyakorlati képzés során megszerzett szakmai ismeretek egy adott műben, tárgyban megvalósuló kreatív összegzése.

E, É

egyetemen történő szokásos közzététel: a tanulmányi rendszerben vagy a CooSpace-ben, illetve az Ügyfélszolgálati és Tanulmányi Igazgatóság hirdetőtáblájára való kifüggesztés, valamint a honlapon való közzététel.

elbocsátás: A hallgatói jogviszony egyoldalú nyilatkozattal történő megszüntetése az Egyetem részéről.

elektronikus leckekönyv: A tanulmányok és a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolására szolgáló közokirat, ami a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatokat tartalmazza.

előadás: Olyan, tanrendben szereplő tanóra, amelyen elsősorban az oktató szóbeli magyarázata segíti az ismeretek elsajátítását. A kreditértékű előadás számonkérése a kollokvium.

előfeltétel: A szakos tanulmányokban történő előrehaladást a tantervben rögzített előfeltételi szabályok határozzák meg. A tantárgyak és a szakirányok felvételének vagy teljesítésének előfeltétele lehet más tantárgyak előzetes teljesítése. Ugyanannak a tantárgynak több előfeltétele is lehet.

előtanulmányi feltételek: Azon tantárgyak vagy egyéb kötelezettségek, amelyek teljesítése feltétele egy másik tárgy felvételének vagy tanulmányi kötelezettség teljesítésének.

évközi jegy: Az évközi teljesítménynek kifejezésére szolgáló érdemjegy, amely szorgalmi időszakban a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott értékelési eljárás keretében szerezhető.

F

felmenő rendszer: Képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt (ide nem értve a tanulmányi és vizsgaeljárást érintő rendelkezéseket) azoktól a hallgatóktól lehet megkövetelni, akik a bevezetését követően kezdték meg a tanulmányaikat, illetve azoktól, akik azt megelőzően kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények alapján készülnek fel.

félárva: Az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek egy szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

félév: Öt hónapból álló oktatásszervezési időszak.

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult hallgató: Az a hallgató (jelentkező), aki testi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékossággal, autista, megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességgel él, és

a) fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetve aki fogyatékossága miatt rendszeresen személyi és/vagy technikai segítségnyújtásra és/vagy szolgáltatásra szorul, vagy
b) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette és ez az állapot egy éve tart vagy előreláthatólag még legalább egy évig fennáll.

G, GY

gyakorlat: Olyan, jellemzően kis csoportokban megvalósuló tanóra, amelyen az önálló munkavégzés is követelmény. A hallgatói teljesítmény értékelésére a gyakorlati jegy szolgál.

gyakorlati munka: A művészeti, művészetközvetítés képzési területen a gyakorlati foglalkozások keretében az oktató előírhatja konkrét tárgy(ak), film(ek), program(ok), illetve a képzési programhoz kapcsolódó egyéb kreatív mű(vek) kidolgozását, elkészítését, azok prezentálását, az elkészítéshez kapcsolódó előkészítési, kutatási, elméleti háttér szöveges bemutatását. Ezt követően legkésőbb a vizsgaidőszak negyedik hetének végéig a kiértékelés során kerül sor a mű nyilvános értékelésére. 

H

hallgatói jogviszony: A hallgatói jogviszony az Egyetem és a valamely szako(ko)n tanulmányokat folytató hallgató között létrejövő jogi kapcsolat, amelyben az Egyetemet és a hallgatót kölcsönösen jogok illetik és kötelezettségek terhelik a jogszabályokban, valamint az egyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.

hallgatói tanulmányi munkaidő: A kredit alapja, az az elismert időtartam, amit egy átlagos körülmények között, átlagos teljesítménnyel tanuló hallgató a tanulmányi követelmények teljesítésére fordít. Tanórákból és egyéni tanulmányi munkaórákból tevődik össze.

hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): Az a beiratkozás időpontjában 25. életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt.

halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): Az a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező), akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint. Illetve az, akit tartós nevelésbe vettek.

honlapon való közzététel: Mindenki számára elérhető információ-közzététel a honlapon.

J

javítóvizsga: Sikeres vizsga megismétlése az adott vizsgaidőszakban.

K

képzési ág: A képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzés kezdeti szakaszában azonosa a képzési tartalma.

képzési és kimeneti követelmények (képesítési követelmények, szakmai és vizsgakövetelmények): Azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható.

képzési idő: Az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő.

képzési időszak: A képzési idő tagolása szorgalmi időszakra és a hozzá tartozó vizsgaidőszakra.

képzési terület: Azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkeznek.

kiemelkedő tanulmányi teljesítményű hallgató: A Hallgatói Követelményrendszer 5. sz. mellékletében meghatározott szempontok szerint, az átlagos mértéket meghaladó tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgató.

kollokvium: Előadás esetén alkalmazható számonkérési forma. Valamely tantárgy anyagának számonkérése a vizsgaidőszakban, írásbeli, szóbeli vagy kombinált formában. Eredménye ameggyőződnie, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetőleg arról, képes lesz-e az erre épülő további tananyag elsajátítására.

konzultáció: Az Egyetem oktatója által a hallgató részére biztosított, a hallgató tanulmányaival kapcsolatos személyes megbeszélés lehetősége az Egyetem által meghatározott helyen.

kötelező tantárgy: Az a tantárgy, amelynek teljesítése a szakon mindenki számára elő van írva.

kredit: A hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában kifejezi azt a becsült időt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges. Egy kredit 30 tanulmányi munkaórát jelent.

kreditgyűjtés: A tanulmányok során minden tanulmányi időszakban a megszerzett kreditek hozzáadódnak a korábban megszerzett kreditekhez mindaddig, amíg a hallgató az összes, az oklevél megszerzéséhez (a kötelezően elsajátítandó ismeretanyaghoz rendelt krediteket is magába foglaló) előírt számú kreditet el nem éri.

kurzus: Az egyetemi tanulmányok alapegysége, amely valamely tantárgy követelményeinek féléves teljesítését lehetővé tevő, az adott tantárgyhoz kapcsolódó egyéni hallgatói munkaóra és/vagy kontaktóra keretében elsajátított tanulmányokkal, és az adott tantárgyhoz kapcsolódó számonkérési követelmények teljesítésével alkotja a tantárgy adott féléves szakmai követelményrendszerét.

L

levelező képzés munkarendje: Olyan oktatásszervezési rend, amely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

M

mesterképzés: A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség a jogszabályban meghatározott munkakör betöltésére jogosít.

mintatanterv: A tantárgyak félévekre történő elosztását tartalmazza, az Egyetem által a tantárgyak elvégzésének sorrendjére, időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend. A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be úgy, hogy minden tantárgy felvételénél eleget tehet az előtanulmányi követelményeknek. A mintatantervben előírt feltételeket a hallgató köteles teljesíteni, azonban joga van a mintatantervben előírt ütemezéstől eltérni.

N

nagycsaládos: Az a hallgató, akinek

a) legalább 2 eltartott testvére vagy 3 gyermeke van, vagy
b) eltartóin (eltartóján) kívül legalább 2 vele egy háztartásban élő személyre igaz, hogy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét, vagy
c) legalább 2 kiskorú gyermeknek a gyámja.

O

oklevél: Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza az Egyetem nevét, OM-azonosítóját, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születésének helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség, (záradékban - szakirány) megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a rektor eredeti aláírását, az Egyetem bélyegzőjének lenyomatát.

P

passzív félév: Olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony szünetel.

plágium: Más személy munkájának, tényeinek, ötleteinek használata megfelelő hivatkozás nélkül. Plágiumnak minősül továbbá más személy által készített dolgozat, írásmű megvásárlása, ellopása, kölcsönkérése és saját munkaként történő benyújtása vagy teljes bekezdések, fejezetek más munkájából történő kimásolása, és a szakdolgozatban, évfolyamdolgozatban vagy más írásműben önálló ötletként, megfelelő hivatkozás nélkül történő feltüntetése. A plagizálás elkerülése érdekében követendő szerkesztési elvek felsorolását és a részletes formai követelményeket a Hallgatói Követelményrendszer Függeléke tartalmazza.

R

résztanulmányok folytatása: Ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet.

S, SZ

specializáció: Tantárgyak olyan, szakmailag összetartozó tantárgyak szakirányként, és szakmai programként nem minősíthető együttese értendő, amelyek kötelező és választható tárgyelemekből állnak, és az Egyetem által meghatározott szakok tartalmában önálló elemként jelennek meg. A specializáció teljesítését tanúsító igazolást csak az Egyetem hallgatója kaphatja meg abban az esetben, ha a specializáció teljesítéséhez előírt krediteket, illetve tantárgyakat teljesítette.

speciálkollégium: A tehetséggondozás eszközeként a kiemelkedő teljesítményű hallgatók számára meghirdetett választható tantárgy, amelyet az Egyetem oktatásszervezési kereteken kívül – a gyakorlati tapasztalatok elmélyítését szolgálva – jellemzően nem egyetemi helyszínen hirdet meg.

szak: Valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek) egységes rendszerét tartalmazó képzés.

szakdolgozat: A szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó téma írásbeli feldolgozása, amelynek elkészítésével a hallgatónak tanúsítania kell, hogy jártas a tananyagon túlmenően a hazai és nemzetközi szakirodalomban.

szakirány: A szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés. A szakirány általában az adott szak elágazó tartalmi követelményei egyikének speciális kibővítése.

szakirányú továbbképzés: Főiskolai vagy egyetemi végzettségre, szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, amely záróvizsgával és szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú továbbképzésben az alap- vagy a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség szerezhető.

szakképzettség: Alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejűleg megszerezhető, a szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben történő elismerése

szakmai program: A szakmai programhoz tartozó tantárgyak olyan tantárgyak, szakokon kívüli együttese, amelyek összességükben elősegítik a hallgatók egyes készségeinek (pl. nyelvi, informatikai stb.) fejlesztését, és amelynek elvégzését a programvezető javaslatára az Egyetem rendszeresen vagy alkalomszerűen lehetővé teszi.

szociális juttatásra jogosult hallgató: Az a teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgató, aki

a) állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
b) tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján

jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

szorgalmi időszak: Első napja a tantárgyfelvételi időszak első napja, a vizsgaidőszak kezdőnapjáig tart. A szorgalmi időszak első hete a tantárgyfelvételi időszak.

T

tananyag: Egy tantárgyhoz kapcsolódóan azok az ismeretek, amelyek az oktatás, a kredit megszerzésének alapját, valamint a számonkérés tárgyát képezik, továbbá a tantárgyfelmentés és a tantárgyelismerés viszonyítási alapja is.

tanév: Tíz hónapból álló oktatásszervezési időszak.

tanóra: A tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció).

tantárgy: A tantárgy egy vagy több félévnyi, összetartozó ismeretanyagot tartalmazó, egymásra épülő tantárgyi kurzusok rendszere.

tantárgyelismerés: A Kreditátviteli Bizottság a más intézményben teljesített – kreditet eredményező – ismeretanyag elsajátítása alapján elismerheti a teljesített tantárgy elvégzését az érintett hallgató részére.

tantárgyfelmentés: A Kreditátviteli Bizottság a más intézményben, tudományos diákköri konferencián vagy más tudományos konferencián bizonyítvánnyal, oklevéllel vagy más módon teljesített – kreditet nem eredményező – ismeretanyag vagy tudományos teljesítmény elvégzése/elérése alapján mentesítheti az érintett hallgatót meghatározott tantárgy(ak) elvégzése alól.

tantárgytörlés: A hallgató által felvett tantárgy hivatalos kivétele a tanulmányi rendszerből és a leckekönyvből (indexből).

tanterv: A tanterv egy adott szaknak – a képesítési követelmények, illetőleg a képzési és kimeneti követelmények keretei között – a Szenátus által elfogadott követelményrendszere, amely a szak elvégzésének alapvető szakmai feltételeit tartalmazza.

U

utóvizsga: A sikertelen vizsga megismétlése az adott vizsgaidőszakban. Az utóvizsgára legkorábban a sikertelen vizsgát követő 3. naptári napon, szigorlat esetén legkorábban az 5. naptári napon kerülhet sor. Záróvizsgát egy vizsgaidőszakon belül nem lehet ismételni.

V

végbizonyítvány (abszolutórium): A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és más tanulmányi követelmények teljesítését (kivéve: nyelvvizsga letétele, szakdolgozat / diplomamunka elkészítése), a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja (a szakdolgozathoz / diplomamunkához rendelt kreditpontok kivételével). Minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

vizsga (kollokvium): Az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének - értékeléssel egybekötött - ellenőrzési formája.

vizsgatárgy: Olyan tantárgy, amihez kizárólag vizsga tartozik, az oktatói közreműködés mindössze konzultáció formájában valósul meg. Ilyen tantárgy nem lehet a mintatanterv szerinti gyakorlati tárgy.

Z

zárthelyi dolgozat (zh): A zárthelyi dolgozat a tantárgyi programban meghatározott ismeretanyag egy részének vagy egészének számonkérése írásbeli formában. Értékelése ötfokozatú skálán történik.