Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Adatvédelmi tájékoztató | Budapesti Metropolitan Egyetem

Adatvédelmi tájékoztató


1. Preambulum

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9., intézményi azonosító: FI33842, allas@metropolitan.hu) (továbbiakban: Adatkezelő) ismertesse Önnel  oktatási alaptevékenységével  összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit megfelelve

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásaiban, és
 • a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak.

2. Adatkezelő

A Budapesti Metropolitan Egyetem adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon: +361-273-2987, e-mail: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu címen.

3. Az adatkezelés jellemzői

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett állásra való jelentkezés vagy egyéb módon történő jelentkezés, álláspályázat elbírálása és munkaviszony létesítése, valamint az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek az Adatkezelő megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelhetnek.

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről

 • az azonosító adatokat (név, telefonszám)
 • kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím, postai cím)
 • önéletrajz, motivációs levél
 • referenciák
 • kiválasztás során alkalmazott tesztek eredménye
 • egyéb, a pályázó által megadott vagy nyilvánosságra hozott adatok.

Konkrét álláshirdetésre való jelentkezés esetén előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok megadása válik szükségessé.

Egészségi állapotra vonatkozó különleges adatot csak írásbeli hozzájárulás megléte esetén és csak abban az esetben kezelünk, ha a megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatokat, amennyiben az álláspályázat elbírálása érdekében nem szükséges, haladéktalanul töröljük. Kérjük, hogy az önéletrajz csak az indokolt különleges adatokat tartalmazza.

Az adatok forrása

A jelentkezési adatok eljuthatnak az Adatkezelőhöz elektronikusan honlapunkon történő regisztráció során, vagy az adatokat (önéletrajzot) e-mailen vagy más módon is eljuttathatja részünkre. A Budapesti Metropolitan Egyetem számára az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az Adatokat az Adatkezelő azon munkatársai használják fel, akik az érintett álláspályázat elbírálásában közvetlenül illetékesek. 

Adatkezelő a karrierportál üzemeltetésére és az álláspályázatok kezelésére az adatfeldolgozóként külön szerződés alapján eljáró Evolution Consulting Kft. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. u 12., Cégjegyzékszám: 05-09-014424) szolgáltatásait használja.

Adattovábbítás keretében az Adatkezelő a BKF Fenntartó Kft. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1- 9.); és a Közép-Európa Alfa Holding Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 59.) Igazgatósága részére a középvezetői, felsővezetői („szenior munkavállaló”) munkakörre jelentkezők pályázati dokumentációja, önéletrajza, bérigénye, és a foglalkoztatásának feltételei jóváhagyás céljából továbbításra kerülnek.

Az álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak továbbítása annak érdekében történik, hogy az Adatkezelő a tulajdonosi, döntéshozatali eljárásokat rögzítő társasági jogi dokumentumokban foglalt elvárásoknak megfeleljen. A személyes adatok a továbbítás időpontjától számított 90. napon törlésre kerülnek.

Az adatkezelés tartama

Az adatokat az Adatkezelő a beérkezésüktől számított 1 évig tárolja. Amennyiben Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy jövőben álláspályázatokkal a továbbiakban is megkeresné Önt, akkor az adatkezelés tartamának lejárata előtt megkeresi Önt, annak további 1 évvel való meghosszabbítása érdekében. Az adatkezelés meghosszabbítása az Ön hozzájárulása alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelése az Ön hozzájárulásain alapul, amelyet jelentkezésekor, önéletrajza vagy egyéb adatai eljuttatásakor adott meg az Adatkezelő számára. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása és az álláskeresői adatbázis kezelése céljából történik.

4. Az adatok bizalmassága és biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok

 • kizárólag az arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetők,
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás szintű védelmi eljárások révén,
 • az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosított legyen,
 • az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartama alatt.

5. Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján - a jogszabályban megjelölt keretek között -:

a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (15. cikk)

b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően (15. cikk)

c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását (7. cikk (3)

d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)

e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)

f) kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);

h) tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

6. Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzánk a adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu e-mail címen.

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki 2018. május 25-én. Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@metropolitan.hu.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolunk.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a www.metropolitan.hu weboldalon.


Dr. Bachmann Bálint
rektor
Budapesti Metropolitan Egyetem