Eseménynaptár.  

Nemzetközi ösztöndíjak


JELENLEG FUTÓ PÁLYÁZATOK 

Külföldre vágysz? Kommunikálj a külvilággal!

 

A Budapesti Metropolitan Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével elsősorban az oktatás színvonalának emeléséhez és spektrumának szélesítéséhez, valamint a tudományos, szakmai együttműködés elmélyítéséhez kíván hozzájárulni. Céljai három területre összpontosulnak: az oktatásra, a hallgatói és oktatói mobilitásra s a tudományos együttműködésre.

Az oktatás területén egyrészt kapcsolatot létesítettek olyan angolszász felsőoktatási intézményekkel, amelyek – megfelelő kondíciók biztosítása mellett – az intézménybe telepítenék meglévő MA programjukat, másrészt, miután 2005 tavaszán megkapta az Erasmus University Chartert, az egyetem számára megnyíltak az Európai Unión belüli együttműködés széles körű lehetőségei. A Socrates hálózat három területen segíti az együttműködést, a tantervfejlesztésben, a diák- és oktatói mobilitásban és a tematikus hálózatok létrehozásában.

Hallgatók és oktatók mobilitása
 
Az Egyetem 2005. februárban nyerte el az Erasmus University Chartert, s azóta folyamatosan küld ki hallgatókat külföldi partnerintézményekbe és fogad külföldi hallgatókat az Egyetemmel szerződésben álló partnerintézményekből. Az Erasmus mobilitási program három területre terjed ki: a hallgatói mobilitásra, a hallgatói szakmai gyakorlatra, s a személyzeti (oktatói) mobilitásra.

Az utóbbi két évben mind a kiutazó, mind a beutazó hallgatók száma jelentősen nőtt. A 2012/2013. tanév őszi félévében 20 Metropolitanes hallgató pályázott meg és nyert el Erasmus szemesztert, a Egyetemünkra látogató külföldi hallgatók száma rekordot fog dönteni: 46 hallgató érkezése várható.

A szerződéses partnerintézmények száma dinamikusan bővül, jelenleg 40 európai partnerintézménnyel van Socrates/Erasmus diák és oktatói mobilitási szerződésünk.

Tudományos együttműködés

Az Erasmus University Charter tematikus hálózatok létrehozásával segíti a tudományos együttműködést. Az egyetem e téren továbbra is vállalja nemzetközi konferenciák szervezését, támogatja oktatói nemzetközi kutatócsoportokban és nemzetközi konferenciákon való részvételét.

Nemzetközi diákversenyek


A METROPOLITAN hallgatói három éve rendszeresen vesznek részt nemzetközi diákversenyeken.  A 2009/2010-es tanévben négy hallgató utazott Párizsba az ESCIA Egyetemre 2010. márciusában, ahol amerikai, osztrák, horvát, szerb, s francia hallgatókkal egy hetes kommunikációs továbbképzésben részesültek, miközben közös projekten kezdtek el dolgozni. Mindegyik nemzeti csapat egy francia diákcsapattal társult, az egy hetes közös munka eredményét pedig a záró ünnepségen mutatták be. A kapcsolattartás és a közös munka májusig folytatódott, amikor a francia csapat Budapestre látogatott, s a végleges projektet a Metropolitanen bemutatták.

2010. májusban szintén egy négy tagú Metropolitanes hallgatói team utazott Hasselt-be (Belgiumba), hogy részt vegyenek a Comunique elnevezésű nemzetközi versenyen. A magyar diákok belga és holland diákokkal mérték össze felkészültségüket és kreativitásukat.

2010. júliusában öt METROPOLITAN hallgató vehetett részt a Corporate Social Responsibility című nyári egyetemen Lisszabonban. A magyar hallgatók portugál, spanyol, és olasz diákokkal tanultak együtt  12 napon keresztül. A nemzetközi diákcsoportnak több kirándulást szerveztek turisztikailag kiemelkedő helyszínekre.

A diákversenyekre a hallgatókat Dr. Róka Jolán nemzetközi rektorhelyettes kísérte el. A versenyekre az idei tanévben is lesz lehetőség jelentkezni.

Ösztöndíjak

Az Egyetem hallgatóinak külföldi képzése

Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben folytatott képzéshez segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása és elbírálási rendje

 1. A magyar állampolgárok számára, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz segítséget nyújtó ösztöndíj nyilvános pályázati úton nyerhető el.
 2. A pályázat kizárólag a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó magyar állampolgárok számára az anyanyelven – az adott országgal kötött kétoldalú nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint – államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok segítését szolgálja.
 3. A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.
 4. A pályázat elbírálására a vonatkozó két- vagy többoldalú nemzetközi szerződések és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
 5. A pályázatokat a Hallgatói Információs Központban kell benyújtani. A pályázatokat a Térítési- Juttatási és Tanulmányi Bizottság rangsorolja, a rangsorolt pályázatokat a Tanulmányi Igazgató továbbítja az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról.
 6. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja megállapításának és folyósításának rendje
 1. Ha az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató az Európai Gazdasági Térség országaiban olyan részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai az Egyetem képzésébe beszámíthatók, a hallgató a külföldi tanulmányok idejére az Egyetemtől, ösztöndíjat kaphat.
 2. Az ösztöndíj éves összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói ösztöndíj támogatás háromszorosa. Az Egyetem évenként megtervezi költségvetésében az ösztöndíjalapot.
 3. A hallgató akkor jogosult az ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a Nemzetközi Képzések Központjának vezetője – az Erasmus-programban történő részvétel esetén a Nemzetközi Bizottság – hozzájárulásával kezdte meg, és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek legalább 60%-át már teljesítette.
 4. Az engedély akkor adható meg, ha a hallgató az adott félévi egyéni tanrendjében szereplő tárgyak kreditjeit a külföldi felsőoktatási intézményben és az Egyetemen abszolvált vizsgákkal teljesíteni tudja. Az engedély megadása előtt a Nemzetközi Képzések Központja vezetőjének előzetes nyilatkozatát a beszámíthatóságról be kell szerezni. A külföldi intézményben legalább 15 kreditet teljesíteni kell.
 5. Az ösztöndíj adományozásáról nyilvános pályázat útján a Nemzetközi Képzések Központjának vezetője dönt.
 6. A pályázati felhívást az Egyetem honlapján közzé kell tenni. A pályázat benyújtására a hallgatóknak a közzétételtől számítva legalább 30 napot kell biztosítani.
 7. Az ösztöndíj átutalásáról a Gazdasági Igazgatóság munkatársai a hallgató kiutazása előtt, de legkésőbb a kiutazását követő 15 napon belül gondoskodik.
 8. Amennyiben a Tanulmányi Igazgató megállapítja, hogy a hallgató nem teljesített a külföldi intézményben legalább 15 kreditet, a hallgatónak a támogatás felét – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő – 30 napon belül vissza kell fizetnie.

Külföldi állampolgárok magyarországi tanulmányainak támogatása
 
 1. A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján az Egyetemen államilag támogatott tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól.
 2. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel más alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva éves összege 34%-ának.
 3. A miniszteri ösztöndíjat az Egyetem fizeti ki.
 4. A 2007. január 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás előírásai szerint kell kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat az Egyetem folyósítja.
 5. A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.
 6. A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-ának.
 7. A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.
 8. Az ösztöndíjat a 3. pont alapján az Egyetem fizeti ki.
 9. A Magyarországon önköltséges képzésben részt vevő nem magyar állampolgárságú hallgató részére tanévenként az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományozhat.
 10. A pályázatot – a költségvetési törvényben meghatározott keretek között – az oktatási és kulturális miniszter írja ki, és az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le. A pályázatot közzéteszik a minisztérium honlapján.
 11. A pályázatokat a Nemzetközi Képzések Központjában kell benyújtani. A pályázatokat a Nemzetközi Képzések Központjának vezetője rangsorolja. A pályázat elbírálása során az ösztöndíjak kiosztására a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat és a pályázók tanulmányi teljesítménye alapján kerül sor.
 12. A rangsorolt pályázatokat a Nemzetközi Képzések Központjának vezetője továbbítja az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezethez. Az oktatási és kulturális miniszter – szükség szerint szakértők bevonásával – dönt a pályázatokról.
 13. A pályázat benyújtási határideje nem lehet korábbi, mint a közzétételtől számított 30. nap.

 

Angol szakmai program és idegen nyelvű szaktárgyak


Az angol nyelv ismerete nélkül még a magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező diplomás fiatal sem versenyképes, akár itthon, akár külföldön szeretne képesítésének megfelelő munkát találni. A szükséges professzionális nyelvtudás megszerzésének legjobb módja a bőséges tantárgyi választékot felkínáló, angol nyelvű szakmai programban való részvétel (Business and Communication). A METROPOLITAN azt szeretné, ha egyre több hallgatója kaphatná meg diplomájával együtt a program sikeres elvégzését igazoló angol nyelvű betétlapot, ily módon is növelve esélyeit a nemzetközi munkaerőpiacon. Az egyetemen nagy hangsúlyt fektet az egyéb idegen nyelveken folyó oktatásra is (német, francia olasz, orosz). Ezért szakmai tárgyait több idegen nyelven is meghirdeti.

Nyelvtanfolyamok


A nyelvtanfolyamok és a nyelvi alapozó tantárgyak felkészítik a hallgatókat az angol nyelvű szakmai tárgyak teljesítésére, a sikeres nyelvvizsga megszerzésére, továbbá arra, hogy eséllyel pályázhassanak Erasmus csereprogramokra és más külföldi ösztöndíjakra.

Az alapozó tantárgyak, nevükkel ellentétben, nemcsak a teljesen kezdőknek szólnak, hanem mindenkinek, akinek nincsen még középfokú nyelvvizsgája, hiszen az igényekhez igazodva a nyelvórák több szinten folynak, például az Alapozó 3 tantárgy rendszerint nyelvvizsga előkészítő tanfolyam.

A TOEIC órán pedig mindenki profitálhat, aki üzleti szókincsét szeretné fejleszteni, vagyis úgy szeretne nyelvet tanulni, hogy közben az üzleti életben használt nyelvezetet is gyakorolja.
A nyelvtanulási lehetőség be van építve a tantárgyak közé, vagyis hallgatóink kreditet kapnak azért, hogy nyelvet tanulnak.

A METROPOLITAN saját programot dolgozott ki az angol nyelv oktatására – igazodva az Európai Unió egységes szintjeihez –, melyet felnőttképzési programként hivatalosan is akkreditáltatott. Az angolon kívül, igény szerint indít tanfolyamokat német, francia, olasz, spanyol és orosz nyelven is.

Nyelvvizsgaközpont


A házon belül elvégezhető nyelvtanfolyamok kiegészítéseként további lehetőség, hogy az egyetem kihelyezett vizsgahelyként működik az Origó (bármely nyelvből), az Euro (angol), az Euro Pro (üzleti angol-brit) és a TOEIC (üzleti angol–amerikai) nyelvvizsgákhoz. A TOEIC egy nemzetközi üzleti nyelvvizsga és az országban egyedülálló módon a Metropolitanen van lehetőség arra, hogy a helyszínen levizsgázzanak hallgatóink és letegyenek egy jó nevű, vállalatok által elfogadott nemzetközi nyelvvizsgát. Ezt érdemes kihasználni, a munkaerőpiacon friss diplomásként nagy előnyt jelent. Erre felkészítő tanfolyamokat is kínál az Egyetem.

 

 Útmutató videó az ERASMUS-programhoz
Fontos linkek

 

LETÖLTHETŐ METROPOLITAN Study Guide