Eseménynaptár.  

Teljes idejű, államis hallgatók által pályázható ösztöndíjak

 

A METROPOLITAN hódmezővásárhelyi hallgatóinak szóló ösztöndíjai:

Felsőoktatási ösztöndíj
 
 

A tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj a hallgatók tanulmányi eredményeit elismerő és ösztönző, havi pénzbeli juttatás. Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden nappali tagozatos államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgatók maximum 50%-a részesülhet olyan módon, hogy az ösztöndíj legkisebb mértéke nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 5%-a.
A tanulmányi ösztöndíjat nem kell pályázni, automatikusan utalásra kerül az arra jogosult hallgatóknak. Az ösztöndíj mértékének megállapítása az előző félévi korrigált kreditindex alapján történik. Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített. Az jogosultsági határ az adott képzési terület vagy szakmacsoport - a jogosultsági feltételeknek megfelelő – hallgatóinak korrigált kreditindexeinek számtani átlaga, de legalább 3,75.
 

Rendszeres szociális ösztöndíj
 
A rendszeres szociális ösztöndíj rászorultság alapján, a hallgató szociális körülményeinek figyelembe vételével kerül megállapításra. Minden nappali munkarendű, államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató pályázhat. A benyújtott pályázatok elbírálása a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A pályázó abban az esetben jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra, ha pontszáma eléri vagy meghaladja az adott félévben a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő összeghez tartozó pontszámot. Amennyiben a hallgató az 51/2007-es kormányrendelet alapján 10 vagy 20%-os kategóriába tartozik (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, fogyatékos, árva, félárva, nagycsaládos, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, stb.), rendszeres szociális ösztöndíjának havi összege nem lehet kevesebb, mint a hallgatói normatíva 10, illetve 20%-a. Amennyiben a hallgató a kapott pontszáma alapján egyébként ennél magasabb összegre jogosult, a magasabb összeg kerül neki kiutalásra.
 
Alaptámogatás
 
Alaptámogatásra az első alkalommal bejelentkező, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas hallgató jogosult, abban az esetben, ha jogosult rendszeres szociális ösztöndíjra, és az alaptámogatást igényli. Alaptámogatást csak azok a hallgatók kaphatnak, akik az 51/2007-es kormányrendelet alapján 10 vagy 20%-os kategóriába tartoznak (hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, fogyatékos, árva, félárva, nagycsaládos, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, stb.). Amennyiben a hallgató jogosult alaptámogatásra, azt az első félév során 5 egyenlő részletben, a rendszeres szociális ösztöndíjjal együtt kapja meg. Az alaptámogatás összege alapképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 50%-a, mesterképzésre beiratkozó hallgató esetében pedig a hallgatói normatíva 75%-a.
 
Rendkívüli szociális ösztöndíj
 
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzetének váratlan romlása esetén (haláleset, munkanélküliség, stb.) igényelhető támogatás. Minden nappali munkarendű államilag támogatott és állami ösztöndíjas hallgató igényelheti, egy félévben maximum egyszer. A támogatás odaítéléséről a Térítési - Juttatási és Tanulmányi Bizottság dönt, a hallgató teljes szociális helyzetének figyelembe vételével.
 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján folyósított ösztöndíj. A hallgató abban az esetben pályázhat az ösztöndíjra, ha az állandó lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat az adott évben az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott. Az ösztöndíjra pályázhat minden nappali munkarendű hallgató (államilag támogatott, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgató is). Az ösztöndíjra való jogosultságot minden esetben az illetékes önkormányzat határozza meg.
Az ösztöndíj összege az önkormányzati valamint az intézményi részből tevődik össze. Az önkormányzat által megítélt összeget az intézmény gyakorlatilag megduplázza, az intézményi rész azonban nem haladhatja meg az adott évre a felsőoktatásért felelős miniszter által közzétett összeget.

A köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra pályázhat minden olyan alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki legalább két félévre bejelentkezett, legalább 55 kreditet megszerzett, az előző két aktív félévében legalább 4,5- ös korrigált kreditindexet ért el és kimagasló tudományos illetve egyéb szakmai munkát végzett.
A köztársasági ösztöndíj pályázatát a hallgató elektronikus úton tudja benyújtani, a pályázatok értékelése pedig a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A pályázat elbírálása során a tanulmányi átlagon túl figyelembe vehetőek a tanulmányi versenyeredmények, tudományos kutatások, TDK dolgozatok, sporteredmények valamint a hallgató közéleti tevékenysége (rádió, újság, HÖK).
A köztársasági ösztöndíjat a hallgató 1 tanév (10 hónap) időtartamra nyerheti el. Amennyiben a hallgató köztársasági ösztöndíjban részesül, nem pályázhat sport-, tudományos és szakmai valamint közéleti ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.


Közéleti-, tudományos és szakmai, sport ösztöndíj

A közéleti, tudományos és szakmai és a sport ösztöndíjat a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, nappali munkarendű hallgató pályázhat (államilag támogatott, állami ösztöndíjas és önköltséges hallgató is). A pályázó csak abban az esetben jogosult a fenti ösztöndíjakra, ha az előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et és a képzési idejét maximum két félévvel lépte túl. A fenti ösztöndíjak havi összege nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori mértékét.
A közéleti ösztöndíj pályázatok értékelése 16+4 pontos rendszerben történik, a TJTB által meghatározott módon és ponthatárok szerint. A pályázó értékelésekor 4 kategória kerül pontozásra (adminisztratív fegyelem, aktivitás, pozíción belüli tevékenység és pozíción kívüli tevékenység). Az egyes közéleti tevékenységekhez külön kategóriaösszeg kerül meghatározásra a TJTB által. A hallgató a pályázatára kapott pontszám alapján pozíciójának kategóriaösszegének 100, 85 illetve 70%-ára lehet jogosult.
A tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a tanulmányi versenyeredmények, TDK dolgozatok, kutatásban való részvétel, pályamunkák készítése, kiállításon való részvétel, saját kiállítás szervezése, stb.
A sport ösztöndíj pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a sportversenyeken való részvétel, illetve elért eredmények (regionális, területi, országos versenyek, Európa Bajnokság, Világbajnokság, Olimpia), egyesületi tagság és válogatottság.

 

A METROPOLITAN hódmezővásárhelyi hallgatóinak szóló ösztöndíjai:

 
Felsőoktatási ösztöndíj
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06.07.) számú Közgyűlési rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíjat hirdet a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatására.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki
 1. a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató,
  • 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
  • alapképzésben az első diplomáját, felsőfokú szakképzésben első szakképesítését kívánja
  • megszerezni, és
  • az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített,
  • a 2012/2013-as tanév II. szemeszterén 4.00 korrigált kreditindexet elért eredménnyel rendelkezik,
 2. vállalja, hogy - amennyiben a helyi munkaerőpiaci feltételek ezt lehetővé teszik - felsőfokú tanulmányait követően - legalább a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező időtartamra - Hódmezővásárhelyen helyezkedik el.

A pályázathoz csatolandó a Budapesti Metropolitan Egyetem által a hallgató II. félévben elért kurzusonkénti, illetve kreditindex eredményeiről valamint jelenlegi aktív hallgatói jogviszonyáról kiállított igazolás másolata.
 
Az ösztöndíj 1 szemeszterre szól, félévenként 5 hónapra, és félévenként újra pályázható. A támogatás összege hallgatónként havi 10.000 és 50.000 forint között kerül megállapításra, amelyet az ösztöndíjszerződés aláírását követően - a likviditási helyzet függvényében - minden hónap 15-ig az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

A pályázatok 2013. október 15. napján 16 óráig nyújthatók be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, az I. emelet 23. számú irodában.