GEOMATECH

 

PROJEKT ISMERTETŐ

 

A PROJEKT ALAPADATAI

A kiemelt projekt kódszáma

TÁMOP 3.1.12-12/1-2013-0001

A kiemelt projekt címe

„GEOMATECH – A GeoGebra program által támogatott korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő matematikai és természettudományos digitális tananyagfejlesztés és képzők képzése.”

A projektgazda neve

Metropolitan Kommunikációs Alapítvány

Konzorciumi tagok

1)     Budapesti Metropolitan Egyetem

2)     GeoGebra Nonprofit Kft.

A projekt futamideje

2013.10.02-2015.09.30.

A projekt hossza

24 hónap

Az igényelt támogatás összege

2 300 000 000 Ft

A támogatás intenzitása

100 %

 

A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ KONZORCIUM BEMUTATÁSA

Metropolitan Kommunikációs Alapítvány - konzorciumvezető

A Metropolitan Kommunikációs Alapítvány a Budapesti Metropolitan Egyetem mellett működő közhasznú nonprofit szervezet, amelynek célja, hogy az egyetemmel szoros együttműködésben különböző oktatás-fejlesztési, tananyag-fejlesztési, kutatási projekteket valósítson meg.   

Budapesti Metropolitan Egyetem – konzorciumi partner

A Budapesti Metropolitan Egyetem (MET) Magyarország legnagyobb nem állami felsőoktatási intézménye, mely 2001-es megalakulása óta gyakorlatilag töretlen fejlődést, növekedést tud felmutatni. Felsőoktatási tevékenysége mellett az Egyetem jelentős felnőttképzési tevékenységet is végez. Az Egyetem számos HEFOP és TÁMOP projektnek volt már kedvezményezettje.

GeoGebra Nonprofit Kft. – konzorciumi partner

A GeoGebra Nonprofit Kft. létrejöttének a célja a GeoGebra magyar jogi személyi ágának és a nemzetközi koordinációs központ alapjának a megteremtése. Alapítói és alapcéljai azonosak a Nemzetközi GeoGebra Intézetével (IGI). Ezek a helyi GeoGebra intézetek koordinációja, szoftver- és tananyagfejlesztés, módszertani kutatás és hatástanulmányok, tanárok képzése, felhasználók támogatása, együttműködések elősegítése, hátrányos helyzetű közösségek elérése. A GeoGebra a világ legjelentősebb, ingyenes, az Interneten szabadon hozzáférhető, több platformon futó dinamikus matematikai szoftvere, amely a matematika és társtudományaik oktatását hivatott segíteni minden korosztály számára az általános iskolaitól az egyetemi szintig. A társtudományokkal való kapcsolattartás fontos eleme a megcélzott fejlesztéseknek, amelyet a szoftver a STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) ernyője alatt jelentős mértékben képvisel. A szoftver számos jelentős díjat nyert. Több országban a GeoGebra az alaptanterv részévé vált és válik.

A METROPOLITAN csoport két tagja, a Metropolitan Kommunikációs Alapítvány és a Budapesti Metropolitan Egyetem elsősorban a tananyagfejlesztésben, felnőttképzések (pedagógus-továbbképzések) kidolgozásában és akkreditációjában, szervezésében, valamint európai uniós (ezen belül TÁMOP) projektek lebonyolításában rendelkezik jelentős, több évre visszanyúló tapasztalatokkal. Emellett a METROPOLITAN-csoport e két tagja rendelkezik a pályázat lebonyolításához szükséges infrastrukturális és szervezeti háttérrel, kapacitásokkal is, így jelen pályázatban az Alapítvány a tananyagfejlesztésért, a pilot projektért, a pályázat menedzsmentjéért, IT support megvalósításáért felelős, a METROPOLITAN a kutatás-fejlesztési és a kommunikációs feladatok ellátásáért, valamint a pályázathoz kapcsolódó egyéb rendezvények, konferenciák, versenyek szervezéséért felelős, a METROPOLITAN feladata továbbá a pedagógus képzések tananyagainak kidolgozása és akkreditációja, valamint a trénerek képzési anyagainak kidolgozása, akkreditációja, a trénerek képzése FAT akkreditált felnőttképzés keretében. A GeoGebra Nonprofit Kft. a pályázat alapját képező GeoGebra szoftver fejlesztésében, GeoGebrás tananyagok kialakításában, matematikai és természettudományos oktatási kutatások lefolytatásában, matematikai és természettudományos oktatási projektek lebonyolításában rendelkezik referenciákkal és vállal jelen pályázatban szerepet.

A PROJEKT CÉLJA

A projekt indokoltsága

A DIÁKOK SZINTJÉN JELENTKEZŐ PROBLÉMÁK

A PROJEKT MEGOLDÁSTERVEI

Elméleti és gyakorlati tudás hiánya (mat és tt)

Modern, gyakorlatorientált digitális tananyag-egységek fejlesztése (mat és tt); törekvés: valódi élethelyzetek, probléma-alapú megközelítés; módszertani útmutatók 

Motiváció hiány, tt és mat tárgyak népszerűtlensége

GeoGebrával a tanulás sokszínűbb, élményszerűbb lehet

Hátrányos helyzetűek nem kapnak célzott segítséget

versenyeinken való részvétellel saját tanulási felületüket alakíthatják; sikerélmény

Fiúk-lányok teljesítménykülönbsége

Differenciált oktatásforma lehetősége

MTMI szakok, tt karrier nem vonzóak a továbbtanulóknak

tt pilot program segíti a kutatásalapú oktatásmódszertan meghonosítását

A tanárok szintjén jelentkező problémák

A projekt megoldástervei

NAT gyakorlati megvalósításához nincs gyakorlati segítség

NAT-konform digitális tanegységek, melyek támpontokat adnak a kerettanterv megvalósításához, ugyanakkor saját profilra alakíthatók

Módszertani eszköztár hiányossága vagy alkalmazási problémák

Akkreditált pedagógus-továbbképzések, pilot-projekt, konkrét eszközök és begyakorlás

A továbbképzések után nem kapnak további segítséget a tanultak alkalmazásában

Help-desk/support központ

Tapasztalatcserére/problémamegosztásra alkalmas fórumok hiánya

Workshopok, konferenciák, GeoGebra nemzetközi közösség

Az intézmények szintjén jelentkező probléma

A projekt megoldástervei

Jelentős területi ill. intézménytípusok közti különbségek

Kiemelt hangsúly a hátrányos helyzetű/méréseken rosszabbul teljesítő térségekre, intézménytípusokra

Az oktatásirányítás szintjén jelentkező problémák

A projekt megoldástervei

NAT gyakorlati megvalósulása nem kielégítő

NAT-kidolgozásban közreműködő hazai szaktekintélyek bevonása; NAT szellemiségével összhangban lévő módszertani útmutatók kidolgozása

„bizonyítékon alapuló politika” kialakításához szükséges tapasztalatok, jó gyakorlatok hiánya

Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok feldolgozása, visszacsatolásaA projekt céljai röviden összefoglalva

 • A matematikai és természettudományos közoktatás hatékonyságának és vonzerejének javítása, hogy a továbbtanulók nagyobb arányban válasszanak felsőoktatási MTMI szakokat, ezáltal hozzájárulni Magyarország innovációs képességének, nemzetközi versenyképességének javulásához;

 • Hozzájárulni a korszerű, a felülvizsgált Nemzeti Alaptanterv rendszeréhez illeszkedő oktatási anyagok bevezetése és alkalmazása feltételeinek megteremtéséhez az oktatásban;

 • Elősegíteni a pedagógusok módszertani ismereteinek, eszköztárának megújítását, az IKT alkalmazásának elterjesztését az oktatásban;

 • Erősíteni az általános és középiskolás korosztály motivációját a matematika és a természettudományos tárgyak tanulása iránt, illetve fejleszteni a természettudományos és műszaki kompetenciáikat;

 • A keletkező tapasztalatok, a kutatási tevékenységek segítségével összegyűjtött jó gyakorlatok visszacsatolása a hazai oktatáspolitikai döntéshozatalba, a projekt, mint országos, mintaértékű fejlesztés bemutatása hazai és nemzetközi szakmai és szakpolitikai körökben.

 

Célcsoportok: A 6-18 éves tanulók, tanáraik illetve a közoktatási intézmények vezetői. Tervezetten 800 intézményt kívánunk bevonni a pedagógus továbbképzési programba, melyek kiválasztása során törekszünk arra, hogy a bevont intézmények reprezentatív mintául szolgáljanak, azaz megfelelően tükrözzék a magyar közoktatási rendszer sajátosságait, területi eloszlás, intézménytípusok, stb. szempontjából.

 

A szükséges és kapcsolódó tevékenységek

1. Szoftverfejlesztés (szoftverfejlesztési csoport)

 • a szoftver kezelő - és megjelenítési, nyelvi, valamint 3D-s funkcióinak javítása;

 • az adatbázis kereshetőségének kialakítása, strukturálásának kialakítása, egyénre szabhatóságának kialakítása a NAT-hoz illeszkedő keretrendszer kialakításával;

 • a Szoftver és a Keretrendszer kompatibilitásának megteremtése a hazai közoktatási intézmények IKT- infrastruktúrájával;

 • A Keretrendszerben a tananyagegységek értékelését, lektorálását lehetővé tevő elemek, funkciók fejlesztése;

 • A Keretrendszerben a tananyagegységek mobiltelefonos és táblagépes funkcióinak megteremtése;

 • egyéb a Szoftver és a Keretrendszer alkalmazhatóságát segítő fejlesztések;

2. Digitális tananyagegységek, kapcsolódó módszertani segédletek kidolgozása (tananyag-fejlesztési csoport)

 • az új nemzeti köznevelési rendszerhez, a felülvizsgált Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez kapcsolódó digitális formában megjelenő új, a matematikai és az „Ember és természet” műveltségi terület fejlesztését, gyakoroltatását célzó oktatási anyagok létrehozása a GeoGebra szoftver alkalmazásával;

 • a kifejlesztett tartalom tanórai alkalmazásához szükséges pedagógiai módszertani segédletek fejlesztése;

 • a kifejlesztett oktatási tartalmak akkreditációjával, minőségbiztosításával, elektronikus közzétételével kapcsolatos tevékenységek;

3. Pilot projektek lebonyolítása (pilot csoport)

 • a matematikai oktatási tartalmak előzetes tesztelése (min. 6 intézményben teszt-tanítások), tapasztalatok visszacsatolása, fejlesztés korrekciója;

 • a tt és technikai kompetencia fejlesztését, gyakorlatorientált képzést és/vagy a kreativitás fejlesztését szolgáló oktatási tartalmak fejlesztése a GeoGebra és egyéb külső perifériás eszközök alkalmazásával, ezen tananyagok kísérleti jellegű bevezetése (min. 6 intézményben teszt-tanítások), tesztelése, visszacsatolás, fejlesztés korrekciója, kis értékű eszközök beszerzése.

4. Akkreditált pedagógus-továbbképzések kidolgozása és megvalósítása (képzési csoport)

 • a kifejlesztett oktatási tartalmak bevezetéséhez szükséges új pedagógus-továbbképzések tematikájának, akkreditációs anyagának kidolgozása (6 db 60 órás képzés: MAT és TT területeken, alsó- és felső tagozat, ill. középiskola)

 • a fentiek akkreditációja (PAT)

 • a pedagógus-továbbképzések tananyag-fejlesztése; a pedagógus-továbbképzések digitális és nyomtatott tananyagainak előállítása

 • a pedagógus-továbbképzéseken oktatók felkészítése, tananyag kidolgozása, akkreditáció, vizsgáztatás (2 db, 90 órás képzés, FAT rendszerben akkreditált)

 • a pedagógus-továbbképzések megszervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás (800 iskola, 2400 pedagógus)

 • módszertani tanácsadás, help-desk szolgáltatás biztosítása

5. Nemzetközi jó gyakorlatok átvétele, adaptálása, módszertani kutatások (kutatócsoport)

 • MAT és TT oktatásához kapcsolódó nemzetközi oktatási stratégiák és jó gyakorlatok vizsgálata, adaptációja;

 • kutatócsoport létrehozása; kutatások lefolytatása;

 • nemzetközi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel;

 • belföldön szervezett hazai és nemzetközi workshopok, konferenciák megszervezése és lebonyolítása fenti a kutatás eredményeinek publikálása és disszeminációja érdekében.

6. Eredmények hazai és nemzetközi disszeminációját segítő, illetve a MAT és TT tantárgyakat célcsoportok körében népszerűsítő tevékenységek (kommunikációs csoport)

 • országos, ill. nemzetközi mat és tt versenyek meghirdetése, lebonyolítása (2 verseny, 3. hónaptól havonta eredményhirdetés);


A PROJEKT TERVEZETT INDIKÁTORAI

Mutató neve

Típus

(kimenet /eredmény)

Mérték-egység

Bázis-érték

Célérték

Célérték elérésének időpontja

A projekt során kifejlesztett, akkreditált pedagógus képzések száma

Kimenet

db

0

6

2015.09.30

A projekt során kifejlesztett, akkreditált pedagógus-képzésekbe bevont pedagógusok száma

Kimenet

0

2400

2015.09.30

A projekt során pedagógus akkreditált képzést sikeresen elvégzett pedagógusok száma

eredmény

0

2040

2015.09.30

A projekt során létrehozott matematikai és természettudományi területhez kapcsolódó digitális tananyag-egységek száma

Kimenet

db

0

1800

2015.09.30

 

uszt_logo_rgb_3.jpgInfoblokk2_ESZA_egyes.jpg