Bemutatkozás

Az Alapítvány neve
Metropolitan Kommunikációs Alapítvány

Az Alapítvány székhelye és levelezési címe:
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Az Alapítvány nyilvántartási száma
Pk. 60048/2000

Az Alapítói jogok gyakorlója
név: Carine Ingatlanhasznosító Kft.
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Cg.: 01-09-686147

Az Alapítvány képviselete
Az Alapítványt a kuratórium képviseli oly módon, hogy a kuratórium nevében a kuratórium elnöke önállóan jár el, aki ezen képviseleti minőségében érvényes jognyilatkozatokat tesz, továbbá harmadik személyekkel szemben képviseli a kuratórium határozatait

A kuratórium tagjai

Az Alapító jelöli ki a kuratórium tagjait határozatlan időre.

A kuratórium tagjának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető.

A kuratórium tagjai részt vesznek a kuratórium ülésein, ott felszólalhatnak, indítványt tehetnek és szavazhatnak. A kuratórium döntéseinek végrehajtása a kuratórium elnökének a feladata, de a kuratórium bármely tagja vállalhatja, hogy a kuratórium döntésének végrehajtásában a kuratórium elnökét segíti, illetve a kuratórium elnöke helyett eljár a kuratórium döntésének végrehajtása érdekében.

A Budapest Környéki Törvényszék a 2.Pk.60.048/2000/67. számú végzésével elrendelte a METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány alábbi adataiban – alapító okiratában - bekövetkezett változások átvezetését.

Az Alapítvány képviselője:
Mészáros László a kuratórium elnöke
 
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
 
Mészáros László a kuratórium elnöke

Dr. Vass László kuratóriumi tag

Szilágyi Anna Margit kuratóriumi tag

Az Alapítvány jogállása

Az Alapítvány a 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 74./A-F. §-ai, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján létrehozott és az e szerint megszerzett közhasznú jogállását 2014. május 31-ig megtartó, de a 1997. évi CLVI. törvény hatályon kívül helyezését követően rá vonatkozó jogszabályi követelmények tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő jogi személy.


Az Alapítvány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai; a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) bekezdése, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) jogszabályhelyei által előírt közfeladatok ellátására irányuló közhasznú tevékenységeket végző szervezet.

Az Alapítvány a fenti közfeladatok ellátása érdekében a céljai megvalósítása keretében nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, kulturális, tudományos, kutatási tevékenységeket végez.

Az Alapítvány működésének időtartama
Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre.

A METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány és a Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74. / A-F. paragrafusai értelmében, az alapítók egyhangú döntése alapján egyesültek oly módon, hogy a Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány beolvadt a METROPOLITAN Kommunikációs Alapítványba.
 
A METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány céljai kiegészültek a beolvadó Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány céljaival.  A beolvadás folytán a megszűnt Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány jogai és kötelezettségei a jogutód METROPOLITAN Kommunikációs Alapítványra szálltak át, melynek neve a beolvadást követően is METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány.

A METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány és a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74. /A-F. paragrafusai értelmében, az alapítók egyhangú döntése alapján egyesültek.
 
A jogutód METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány céljai kiegészültek a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány általános céljaival.
 
Az Alapítványok egyesítését követően a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány megszűnt, jogai, kötelezettségei, vagyona a jogutód METROPOLITAN Kommunikációs Alapítványra szállt át, melynek neve az egyesítést  követően  is METROPOLITAN Kommunikációs Alapítvány.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.