Alapítvány

Az Alapítvány neve
BKF Kommunikációs Alapítvány

Az Alapítvány székhelye és levelezési címe:
székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.

Az Alapítvány nyilvántartási száma
13-01-0001882

Az Alapítói jogok gyakorlója
név: HUMAN CONTACT Emberi Kapcsolatokat Kutató Kft.
Cg.: 13-09-111141

Az Alapítvány képviselete
Az Alapítványt a kuratórium képviseli oly módon, hogy a kuratórium nevében a kuratórium elnöke önállóan jár el, aki ezen képviseleti minőségében érvényes jognyilatkozatokat tesz, továbbá harmadik személyekkel szemben képviseli a kuratórium határozatait

A kuratórium tagjai

Az Alapító jelöli ki a kuratórium tagjait határozatlan időre.

A kuratórium tagjának kijelölt személy korlátozás nélkül újra kijelölhető.

A kuratórium tagjai részt vesznek a kuratórium ülésein, ott felszólalhatnak, indítványt tehetnek és szavazhatnak. A kuratórium döntéseinek végrehajtása a kuratórium elnökének a feladata, de a kuratórium bármely tagja vállalhatja, hogy a kuratórium döntésének végrehajtásában a kuratórium elnökét segíti, illetve a kuratórium elnöke helyett eljár a kuratórium döntésének végrehajtása érdekében.

Az Alapítvány képviselője:
Mészáros László a kuratórium elnöke
 
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
 
Mészáros László a kuratórium elnöke

Dr. Vass László kuratóriumi tag

Szabados Szandra kuratóriumi tag

Az Alapítvány jogállása

Az Alapítvány a 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 74./A-F. §-ai, és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján létrehozott és az e szerint megszerzett közhasznú jogállását 2014. június 01. napjától továbbra is megtartó, de a 1997. évi CLVI. törvény hatályon kívül helyezését követően rá vonatkozó jogszabályi követelmények tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő jogi személy.


Az Alapítvány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) a)-u) pontjai; a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) bekezdése, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) jogszabályhelyei által előírt közfeladatok ellátására irányuló közhasznú tevékenységeket végző szervezet.

Az Alapítvány a fenti közfeladatok ellátása érdekében a céljai megvalósítása keretében nevelési, oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési, kulturális, tudományos, kutatási tevékenységeket végez.

Az Alapítvány működésének időtartama
Az Alapító az Alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre.

A BKF Kommunikációs Alapítvány és a Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74. / A-F. paragrafusai értelmében, az alapítók egyhangú döntése alapján egyesültek oly módon, hogy a Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány beolvadt a BKF Kommunikációs Alapítványba.
 
A BKF Kommunikációs Alapítvány céljai kiegészültek a beolvadó Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány céljaival.  A beolvadás folytán a megszűnt Közép-Európai Üzleti Akadémia Alapítvány jogai és kötelezettségei a jogutód BKF Kommunikációs Alapítványra szálltak át, melynek neve a beolvadást követően is BKF Kommunikációs Alapítvány.

A BKF Kommunikációs Alapítvány és a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74. /A-F. paragrafusai értelmében, az alapítók egyhangú döntése alapján egyesültek.
 
A jogutód BKF Kommunikációs Alapítvány céljai kiegészültek a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány általános céljaival.
 
Az Alapítványok egyesítését követően a Felsőkereskedelmi Képzésért Alapítvány megszűnt, jogai, kötelezettségei, vagyona a jogutód BKF Kommunikációs Alapítványra szállt át, melynek neve az egyesítést  követően  is BKF Kommunikációs Alapítvány.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.